Polamkissa kolme uutta tutkimushanketta

Julkaisuajankohta 29.1.2009 0.00
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) tutkimus- ja kehittämisosastolla alkaa vuonna 2009 kolme uutta hanketta. Kaikki uudet hankkeet kuuluvat kokonaisrikollisuuden tutkimusalueelle.

Lapset rikosoikeusprosessissa -hanke selvittää lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten etenemistä rikosprosessissa poliisilta syyttäjälle ja syyttäjältä tuomioistuimeen. Tutkimus toteutetaan paikallisena tapaustutkimuksena, jossa aineistona on vuonna 2007 poliisille ilmoitetut alle 18-vuotiaisiin kohdistuneet väkivalta- ja seksuaalirikokset. Tutkimuksen aineistona käytetään poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten asiakirjoja ja viranomaisten haastatteluja. Tutkimuksen rahoittavat sisäasiainministeriön poliisiosasto ja oikeusministeriö.

Rasistinen rikollisuus Suomessa 2008 -hankkeessa selvitetään vuonna 2008 tapahtuneet rasistiset rikokset, niiden tapahtumatilanteet, uhrit ja tekijät. Tiedot kerätään poliisin tietojärjestelmästä. Tutkimus on jatkoa vuonna 1998 alkaneelle selvitysten sarjalle. Vertailukelpoisia tietoja on saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Tutkimuksen rahoittaa sisäasiainministeriön poliisiosasto.

Viharikosten tilastoinnin kehittäminen Suomessa -tutkimushankkeen tarkoituksena on kehittää poliisin tietoon tulleen rasistisen rikollisuuden tilastointia ja seurantaa laajemmaksi viharikollisuuden seurannaksi. Hankkeen aikana kehitetään ja laajennetaan Poliisiammattikorkeakoulussa aiemmin luotua menetelmää. Tavoitteena on luoda tilastointi- ja tutkimusväline, jonka avulla voidaan löytää rikosilmoitusjärjestelmästä paitsi sellaiset rikokset, joiden motiivina ovat ennakkoluulot uhrin etnistä taustaa kohtaan, myös sellaiset rikokset, joissa ennakkoluulot liittyvät uhrin uskonnolliseen taustaan, vammaan tai sukupuoliseen suuntautumiseen. Tutkimuksen rahoittaa EU:n Yes 2 - equality is priority -ohjelma.

Hankkeet Polamkin verkkosivuilla

Vuonna 2009 alkavien tutkimushankkeiden lisäksi Polamkin tutkimus- ja kehittämisosastolla on meneillään myös jatkuvia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Osaston hankkeista ja muusta toiminnasta on lisätietoa oppilaitoksen verkkosivuilla kohdassa Tutkimus .

Poliisiammattikorkeakoulu vastaa poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Oppilaitoksessa tehtävä tutkimus on yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellistä poliisialan tutkimusta. Tutkimus kohdistuu rikollisuuteen, rikostorjuntaan, poliisitoimintaan ja muihin poliisihallinnon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen