Poliisikoulutuksen uusi vaikuttavuusarviointi kertoo koulutuksen onnistuneen

Julkaisuajankohta 26.7.2017 10.00
Uutinen

Valmistuneiden poliisien tilanne on valoisa: Poliisin perustiedot ja -taidot opitaan koulutuksessa kattavasti, ja työllisyys on parantunut.

Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarvioinnin 2017 mukaan sekä valmistuneet poliisit itse että heidän lähiesimiehensä kokevat, että poliisin perustiedot ja -taidot opitaan poliisikoulutuksessa kattavasti. Hyvin opitaan muun muassa suomen kieli raportointikielenä, poliisin toimivaltuudet ja voimankäyttö, poliisin tärkeimmät tietojärjestelmät sekä rikosoikeus. Lähiesimiesten kuva valmistuneista poliiseista ja heidän osaamisestaan on pääosin hyvin myönteinen.

Aiemmissa vaikuttavuusarvioinneissa on nähty kehittämistarpeita esitutkintapöytäkirjan laatimisen osaamisessa ja rikostutkintaprosessin kokonaisuuden hahmottamisessa. Koulutuksen osa-alue on kuitenkin kehittynyt tasaisesti myönteiseen suuntaan koko nykymuotoisen vaikuttavuusarvioinnin ajan eli 2011–2017, jolloin on tutkittu 2009–2015 valmistuneita poliiseja. Silti edelleen on valmistuneita poliiseja, joiden on ollut vaikea koulutusaikanaan hahmottaa rikostutkintaprosessin kokonaisuutta ja eri osien merkitystä siinä. Asiat ovat avautuneet monille valmistuneille poliiseille vasta harjoittelujaksolla tai työelämässä.

Työpaikoille on tullut kiirettä ja työpainetta, ainakin joillakin poliisilaitoksilla ja etenkin lyhytkestoisen rikostutkinnan tehtävissä. Lyhytkestoisessa rikostutkinnassa palvelleiden valmistuneiden poliisien määrä on myös vähentynyt suhteessa pitkäkestoisessa tutkinnassa työskentelevien määrään, mikä saattaa ilmentää resurssien kohdentumista yleisemminkin.

Liikennevalvonnan osaamista ja motivaatiota koskevat arviot ovat kehittyneet osin kielteiseen suuntaan. Osaaminen edellyttää kokemuksen kertymistä, asioiden hyvä hallinta puolestaan tukee motivaatiota. Näyttääkin siltä, että entistä harvempi valmistunut poliisi on työskennellyt liikennevalvontatehtävissä valmistumisensa jälkeen, joten osaamista ei luonnollisesti kerry.

Valmistuneiden poliisien työllisyystilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan viime vuosina, kertoo poliisikoulutuksen vaikuttavuusraportti 2017. Kehitys alkoi jo tuoreen tutkimuksen kohdekurssien valmistumisajankohtana eli vuosina 2014 ja 2015. Selvimmin se näkyy kyselytutkimuksen toteuttamisajankohdan eli elokuun 2016 työllisyystilanteessa: kurssilaisista poliisityössä työskenteli noin 96 %, työttömänä oli 1.3 %. Jokaisen yksittäisen kohdekurssin työllisyystilanne oli hyvä.

Poliisikoulutuksen vaikuttavuutta arvioitiin nyt neljännen kerran yhdistyneen poliisioppilaitoksen aikana. Vaikuttavuustutkimuksella arvioidaan Poliisiammattikorkeakoulusta valmistuneiden poliisien työllisyyttä ja heidän saamansa poliisikoulutuksen työelämävastaavuutta. Tutkimuksessa oli mukana vuosina 2014 ja 2015 Poliisiammattikorkeakoulusta valmistuneita poliiseja. Tässä tutkimuksessa ei siis ollut vielä uuden poliisi (AMK) -tutkinnon suorittaneita.

Tutkimus perustui kyselyyn, joka toteutettiin heinä-elokuun 2016 aikana. Vastausprosentti oli 40.9 %. Valmistuneiden poliisien lisäksi arvioita poliisikoulutuksen työelämävastaavuudesta pyydettiin myös heidän lähiesimiehiltään. Näiden vastausprosentti jäi raportoinnin näkökulmasta määrällisesti liian pieneksi, joten tästä osa-aineistosta tutkimuksessa hyödynnettiin vain laadullista avovastausaineistoa.

Tutkimus on luettavissa Polamkin verkkosivuilla osoitteessa www.polamk.fi/julkaisut .

Julkaisun tiedot: Matti Vuorensyrjä & Anna Lehmuskoski: Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarviointi 2017. Vuosina 2014–2015 valmistuneiden poliisien työllisyys ja arviot koulutuksen työelämävastaavuudesta. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 128. Tampere 2017.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen