Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarviointi: Poliisin vanhalla ja uudella tutkinnolla omat, toisistaan eroavat peruspiirteensä

Julkaisuajankohta 13.11.2019 9.50
Uutinen

Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarvioinnissa on ensi kertaa verrattu toisiinsa poliisin perustutkinnon ja poliisi (AMK) -tutkinnon suorittaneita poliiseja. Tutkimuksen kohdejoukossa, vuosina 2016–2017 valmistuneissa poliiseissa, oli sekä vanhan että uuden tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka arvioivat omaa osaamistaan ja poliisikoulutuksen työelämävastaavuutta poliisin ammatin osaamisvaatimusten näkökulmasta.

Poliisien antamien arvioiden perusteella näyttää siltä, että vanhalla poliisin perustutkinnolla ja uudella poliisi (AMK) -tutkinnolla on omat, toisistaan selvästi eroavat profiilinsa.

Vanhaa poliisin perustutkintoa luonnehtivat muun muassa

  • työelämävastaavuudeltaan vahva tekninen poliisikoulutus valvonta- ja hälytystoiminnan, liikennevalvonnan ja tutkinnan eri osa-alueilla
  • ammatin kutsumusluonne osana koulutukseen ja ammattiin hakeutumisen motiivikokonaisuutta
  • valmistuneiden poliisien kiinnostus teknisen rikostutkinnan tehtäviin tulevalla uralla.

Uutta poliisi (AMK) -tutkintoa luonnehtivat muun muassa

  • valmistuneiden poliisien kokemus hyvistä tiimityötaidoista
  • kokemus tilastollisen rikosanalyysin ja analyysitoiminnan osaamisesta
  • kiinnostus jatkokoulutukseen sekä poliisin kansainvälisiin tehtäviin tulevalla poliisiuralla.

Valmistuneet poliisit työllistyivät erittäin hyvin

Tutkimuksessa tarkasteltiin aiempien vaikuttavuustutkimusten tapaan myös valmistuneiden poliisien työllisyyttä ja poliisikoulutuksen työelämävastaavuuden arvioita eri näkökulmista. Tulosten perusteella valmistuneiden poliisien työllisyystilanne on erinomainen. Kyselytutkimuksen toteuttamisajankohtana toukokuussa 2018 noin 97 prosenttia tutkimukseen vastanneista valmistuneista poliiseista työskenteli poliisin palveluksessa. Myös poliisikoulutuksen työelämävastaavuus on arvioiden perusteella hyvä.

- Fyysiset ja psyykki­set perusvalmiudet poliisin ammattiin koetaan lähes poikkeuksetta erinomaisiksi ja poliisin perustiedoista ja -taidoista ajatellaan, että ne opitaan polii­sikoulutuksessa kattavasti. Tätä mieltä olivat sekä valmistuneet poliisit itse että heidän lähiesimiehensä, joille lähetettiin tutkimuksessa oma erillinen arviointilomakkeensa, kertoo erikoissuunnittelija Matti Vuorensyrjä Poliisiammattikorkeakoulusta.

Uusimman vaikuttavuusarvioinnin perustana käytettiin toukokuussa 2018 toteutettua kyselytutkimusta. Kyselylomakkeet lähetettiin vuosina 2016 ja 2017 valmistuneille poliiseille. Otoksessa oli yhteensä 313 valmistunutta poliisia, ja kyselyn vastausprosentti oli hieman yli 40. Tutkintojen välisessä vertailussa käytettiin vuosina 2014–2017 valmistuneiden poliisien yhdistettyä aineistoa, jossa oli yhteensä 223 valmistunutta poliisia ja vastausprosentti oli hieman yli 40.

Tutkimus on luettavissa Polamkin verkkosivuilla osoitteessa www.polamk.fi/julkaisut .

Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarviointi on tutkimussarja, jossa on toteutettu viisi erillistä tutkimusta vuosien 2011–2019 aikana.

Julkaisun tiedot:
Matti Vuorensyrjä: Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarviointi 2019. Vuosina 2016–2017 valmistuneiden poliisien työllisyys ja arviot koulutuksen työelämävastaavuudesta. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 135, Tampere 2019.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen