Selvitys: Poliisikoulutuksen monimuotoisuutta edistetään tiiviillä yhteistyöllä koulujen kanssa

Julkaisuajankohta 2.6.2021 9.57
Uutinen

Tuore selvitys tarkastelee, miten monimuotoista opiskelijarekrytointia tehdään poliisissa, mitkä ovat sen haasteet ja miten sitä voisi edistää.

Poliisiammattikorkeakoulussa tehtyyn ”Monimuotoisen rekrytoinnin esteet ja edistäminen” -selvitykseen on kerätty poliisin rekrytointityötä tekeviltä ja siihen kytkeytyviltä tahoilta tietoa ja kokemuksia monimuotoisesta rekrytoinnista. Samalla on pohdittu niitä tekijöitä, jotka estävät tai heikentävät erilaisista taustoista, kuten kieli- tai etnisistä vähemmistöistä, tulevien henkilöiden mahdollisuuksia hakeutua ja päästä Poliisiammattikorkeakouluun opiskelijaksi. 

‒ Poliisikoulutukseen hakee ja siihen valitaan suhteellisen vähän erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Jos suomalaisilla on heidän taustastaan riippuen erilaiset mahdollisuudet hakeutua ja tulla valituksi poliisikoulutukseen, se voi viitata ongelmiin kansalaisten yhdenvertaisuudessa. Viime kädessä se voi vaarantaa myös poliisin kyvyn palvella kaikkia kansalaisia yhtä tehokkaasti sekä heikentäisi muun muassa poliisin kykyä torjua kansainvälisesti verkottunutta rikollisuutta, sanovat tutkijat Marko Juutinen ja Jenita Rauta. 

Selvityksen aineisto koottiin tutkimuskirjallisuudesta, haastatteluista sekä poliisin rekrytointiyhdyshenkilöverkoston työpajasta. Tulosten mukaan monimuotoisen rekrytoinnin esteenä voivat olla esimerkiksi vähemmistötaustaisten heikot tiedot poliisin työstä ja asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa tai ajatukset poliisin asenteellisuudesta. Myös Poliisiammattikorkeakoulun valintakokeiden kielitaitovaatimukset tai vaatimus osata virkamiesruotsia saattavat muodostua esteeksi erityisesti maahanmuuttajataustaisille henkilöille. 

Jotta erilaisista taustoista tulevien henkilöiden rekrytointia poliisikoulutukseen ja siten poliisiorganisaatioon voitaisiin edistää, tutkijat ehdottavat konkreettisiksi toimiksi muun muassa koulupoliisien ja Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden kouluvierailujen lisäämistä, tiiviimpää yhteistyötä toisen asteen opinto-ohjauksen kanssa ja yksityisten tahojen järjestämiä valmennuskoulutuksia. Myös poliisin omaa viestintää ja sen välittämiä arvoja sekä sisäistä asenneilmapiiriä on selvityksen mukaan syytä tutkia.

‒ Poliisissa on työskennelty monimuotoisen rekrytoinnin parissa jo 1990-luvun lopulta lähtien. Tätä työtä ei kuitenkaan ole johdettu valtakunnallisesti keskitetysti ja pitkäjänteisesti, minkä vuoksi erityisryhmien mahdollisesti kokemat esteet poliisikoulutukseen hakeutumisessa ovat jääneet vähälle huomiolle. Tämä voi osaltaan myös selittää, miksi aiempaa tutkimustietoa aiheesta on varsin niukalti, toteavat Juutinen ja Rauta. 

‒ Esitämmekin, että konkreettisten rekrytointitoimien lisäksi maahanmuuttajataustaisten henkilöiden poliisiin kohdistuvia asenteita ja käsityksiä sekä rekrytointitoi¬mien vaikuttavuutta tutkittaisiin enemmän. 

Nyt julkaistu selvitys on osa Poliisiammattikorkeakoulun vuonna 2020 toteutettua rekrytointihanketta. 

Poliisiammattikorkeakoulu Poliisikoulutus Tampere Tutkimus- ja kehittämistoiminta