Selvitys: Poliisikoulutuksen työelämäyhteyttä mahdollista tiivistää

Julkaisuajankohta 24.5.2017 13.20
Uutinen

Selvitys: Poliisikoulutuksen työelämäyhteyttä mahdollista tiivistää

Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) opetuksen perinteisesti vahvaa työelämälähtöisyyttä on mahdollista kehittää nykyisestä. Polamkin toimintaa koskevassa selvityksessä ehdotetaan käyttöön otettavaksi uudenlaista palvelukonseptia, joka tuottaa organisaatioille ja yrityksille toimeksiantoja Polamkin TKI-osaamisen ja opiskelijoiden yhteistyönä.

Poliisin perustutkinto muutettiin ammattikorkeakoulututkinnoksi vuonna 2014. Opetuksen tulee ammattikorkeakoulutuksen periaatteiden mukaisesti pohjautua työelämästä johdetuille tavoitteille, mutta sen on annettava valmiuksia myös työelämän kehittämiseen ja uudistamiseen. Lisäksi opetuksen ja opintojen tulisi nivoutua tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

Palveluita eri asiakasryhmien tarpeisiin

Poliisiammattikorkeakoulussa vuonna 2016 toteutetussa kehittämisprojektissa selvitettiin Polamkin opetuksen työelämäkytköksiin liittyviä vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä etsittiin ideoita toiminnan kehittämiseksi.

Polamkin opetus on ollut perinteisesti työelämälähtöistä, mutta työelämäyhteyttä on mahdollista vahvistaa uudenlaisella palvelukonseptilla.

– Muiden ammattikorkeakoulujen opetuksessa näkyy vahvasti palvelutuotanto eri asiakasryhmille niiden tarpeiden ja toimeksiantojen perusteella. Opetus on siten työelämäläheistä ja tuottaa juuri ammattikorkeakoulututkinnossa tavoiteltavaa TKI- ja projektiosaamista. Polamk voisi ottaa tässä asiassa mallia muilta ammattikorkeakouluilta, kertoo Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Joanna Kalalahti .

Polamkissa käytännön opetuksen ja opiskelun sekä TKI-toiminnan yhdistäminen on koettu haasteena. Uudenlainen palvelukonsepti luo aikaisempaa paremmat edellytykset kehittää TKI-projektien ja opiskelijatöiden muodostamaa kokonaisuutta moniammatillisena yhteistyönä.

– Toimeksiannoissa voidaan esimerkiksi testata poliisin välineistöä, laitteita ja varusteita. Yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa voidaan kehittää uudenlaisia turvallisuusratkaisuja ja kansalaisia voidaan ottaa mukaan tähän työhön tuomaan käyttäjänäkökulmaa.

Kokeilukulttuuria luomassa

Kokeilutoimintaa on hyödynnetty viime aikoina strategisen kehittämisen menetelmänä. Kokeilukulttuurin vahvistaminen nähdään tärkeänä myös Polamkissa. Ammattikorkeakoulututkinnossa tavoiteltu TKI-osaaminen tarvitsee otollisen kasvuympäristön, joka ei perustu pelkästään perinteisen poliisiosaamisen uudistamiselle.

Osa Polamkin ja poliisin projekteista on luonteeltaan salaisia, mutta vastaavanlaisia projekteja toteutetaan muun muassa yritysten kanssa myös muissa ammattikorkeakouluissa.

– Poliisi on organisaationa hidas muuttamaan kurssiaan. Tiettyä varovaisuutta on havaittavissa ja virheitäkin ehkä pelätään. Systemaattiset kokeilut tarjoavat nopean ja turvallisen keinon testata uusia ideoita hallitusti, ja vuorovaikutuksen monipuolistuminen edistää poliisin osaamisen hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Tutkimusraportti on luettavissa Polamkin verkkosivuilla www.polamk.fi/julkaisut

Polamkin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin voi tutustua verkkosivujen projektihaussa .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen