Tutkimus: Laittoman maahanmuuton torjunnan viranomaisyhteistyössä kehitettävää

Julkaisuajankohta 9.12.2013 0.00
Uutinen

Laittoman maahanmuuton torjunta edellyttää eri viranomaisten toimivaa yhteistyötä ja tiedonkulkua yli organisaatiorajojen. Poliisiammattikorkeakoulun julkaiseman haastattelututkimuksen mukaan yhteistyössä on kehitettävää ja tiedonvaihtoa tulisi helpottaa.

Tutkimuksessa kartoitettiin ensimmäistä kertaa käytännön yhteistyön sujumista ja tietojen vaihtoa laittoman maahanmuuton torjunnassa. Laittomalla maahanmuutolla tarkoitetaan ulkomaalaisen maahan tuloa ja maassa oleskelua ilman määrättyjä asiakirjoja.

Tutkimusta varten haastateltiin poliiseja, rajavartijoita, Maahanmuuttoviraston virkailijoita, ulkomaisen työvoiman työsuojelutarkastajia, työlupayksikön edustajaa, sosiaaliviranomaisia, Kelan työntekijöitä ja Suomen ulkomaanedustustojen konsuleita.

Tiedonjakamisen edellytykset kuntoon  

Haastateltujen mukaan tiedon jakamista organisaatioiden välillä voitaisiin kehittää: esimerkiksi laittoman maahanmuuton tilannetiedon keräämistä ja hyödyntämistä ei hallinnoida keskitetysti.

- Tulisi miettiä, miten laitonta maahanmuuttoa voitaisiin torjua enemmän kokonaisuutena kuin erillisinä viranomaistoimina. Maahanmuuttoviranomaisten yhteistyötä tulisi lisätä esimerkiksi sosiaalitoimen ja työsuojeluviranomaisten kanssa, mutta se edellyttää tietojenvaihtoa koskevan lainsäädännön selkeyttämistä, tutkija Jenni Niemi sanoo.

- Erityisesti sosiaalitoimen ja Kelan kanssa tehtävää yhteistyötä vaikeuttaa monimutkainen lainsäädäntö.

Yhteistyö laajaa, mutta ohjausta kaivataan

Haastatellut pitivät koulutusta tärkeänä: muiden viranomaistahojen työn tunteminen ja esimerkiksi lupaprosessien laaja ymmärtäminen sujuvoittaisi yhteistyötä.

Ulkomaalaisasioiden valtakunnallinen ohjaus voisi tutkimuksen mukaan olla vahvempaa. Haastateltavien mukaan yhteistyötä vaikeuttavat vaihtelevat käytännöt, ja linjaa voitaisiin yhtenäistää vahvistamalla ohjausta. Koulutuksen ja valtakunnallisen ohjauksen puute nousivat tutkimuksessa esiin varsinkin poliisin toiminnassa.

Edustustoilla ja ulkomailla toimivilla viranomaisten yhteisillä yhdyshenkilöillä on tärkeä rooli laittoman maahanmuuton torjunnan etulinjassa.

- Ulkomailla toimivien viranomaisten roolia tiedonvälityksessä voitaisiin lisätä. Tietojen välitys Suomeen operatiiviseen toimintaan ei ole tällä hetkellä kovin organisoitua, Jenni Niemi summaa.

Haasteista huolimatta tutkimukseen osallistuneet viranomaiset luonnehtivat yhteistyötä kokonaisuudessaan laajaksi ja hyväksi.

Tutkimusraportti Laittoman maahanmuuton torjunta viranomaisyhteistyön haasteena on tilattavissa painettuna ja luettavissa verkkojulkaisuna osoitteessa www.polamk.fi/julkaisusarjat .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen