Konservatiivisuus hidastaa innovatiivisuutta poliisissa

Julkaisuajankohta 11.6.2021 9.39
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulun uudessa julkaisussa tarkastellaan innovatiivisuutta poliisissa. Aihetta pohditaan niin historian, nykypäivän kuin tulevaisuudenkin näkökulmista.

Poliisiammattikorkeakoulun teoksessa ”Innovation and Innovativeness in the Police & Policing ‒ Essays on History, Theory and Philosophy” tutkitaan poliisia innovaationa, innovatiivisuutta poliisikoulutuksessa ja varautumisharjoittelussa sekä innovatiivisuuden esteitä poliisissa. Samalla alan tutkijoilta perätään uudenlaista ja aikaisempaa kriittisempää tutkimusotetta. 

‒ Innovatiivisuus ei ehkä nouse päällimmäisenä mieleen, kun puhutaan poliisista ja poliisitoiminnasta. Sen sijaan poliisilta odotetaan muodollista kaavamaisuutta sekä asioista ja laeista juontuvaa yhdenmukaisuutta, joka ymmärretään tasapuolisuudeksi. Samalla poliisilta vaaditaan myös palvelevaa, yksilöllistä, arvostavaa ja reilua suhtautumista kansalaiseen. Poliisin pitää siis käyttää innovatiivisuutta ja hyvää harkintaa jo siinä, miten kohdella kaikkia kansalaisia samalla tavalla ja kunkin yksilölliset piirteet huomioiden, sanoo erikoistutkija Vesa Huotari. 

Poliisin innovatiivisuuden ja innovaatioiden tiellä voi kuitenkin olla erilaisia haasteita, kuten hierarkkinen ja konservatiivinen organisaatio, työhön liittyvät vaaratekijät ja skeptinen asenne uusia asioita kohtaan. Keskeinen este on myös niukkenevat resurssit samalla, kun palveluita pitäisi parantaa ja tehokkuutta lisätä. Tähän poliisi hakee ratkaisua tietotekniikasta ja vahvistamalla analysoidun tiedon asemaa poliisitoiminnan suunnittelussa ja suuntaamisessa. Uudessa teoksessa toivotaan, että seuraavaksi edessä on innovatiivisuuden edistäminen poliisissa. 

‒ Tutkimuskirjallisuudessa innovatiivisuus poliisissa tarkoittaa usein yliopistoissa toimivia poliisitutkijoita, jotka ehdottavat uudenlaisia poliisitoiminnallisia strategioita ja lähestymistapoja. Sillä voidaan tarkoittaa myös uusia teknisiä apuvälineitä, joilla pyritään helpottamaan poliisitoiminnan arkea. Näistä tulkinnoista puuttuu kuitenkin poliisin oma innovatiivisuus, Huotari toteaa. 

‒ Poliisissa on paljon inhimillistä innovaatiopääomaa ja lahjakkuutta, joille tulisi tarjota nykyistä enemmän tilaa. Myös organisaation pitäisi hyödyntää innovaatioita ja oppia niistä. Ammattikorkeakoulutasoinen poliisikoulutus sekä tutkimus- ja analyysitoiminnan vahvistuminen poliisissa luovat näille kantavan pohjan.