Polamkille laatuleima Karvin auditoinnissa – vahvuuksia koulutuksen työelämälähtöisyys ja laatujärjestelmä

Julkaisuajankohta 1.3.2024 13.49
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin ja sai kuusi vuotta voimassa olevan laatuleiman.

Polamk sai auditointiryhmältä erityistä kiitosta työelämälähtöisestä tutkintokoulutuksesta ja systemaattisesta laatujärjestelmästä.

Polamkilla on hyvät valmiudet vastata turvallisuusympäristön muutoksiin

Polamkin tutkintokoulutuksista valmistuneiden osaaminen vastaa hyvin työelämän tarpeita. Poliisikoulutuksen suunnittelutyön vahvuuksia ovat opetushenkilöstön saama kattava pedagoginen tuki ja monialainen yhteisopettajuus. Poliisiopiskelijoilla on paljon mahdollisuuksia osallistua koulutuksen suunnitteluun ja antaa palautetta.

– Polamk rakentaa perustan Suomen poliisin ammattitaidolle, mikä edellyttää jatkuvaa tiivistä yhteistyötä poliisiyksiköiden ja sidosryhmiemme kanssa sekä omassa korkeakouluyhteisössämme, toteaa rehtori Marko Laitinen.

– Saimme auditointiryhmältä tärkeän tuen toimintalinjauksillemme. Olemme samalla poliisiyksikkö ja korkeakoulu, ja vahvat kansalliset ja kansainväliset verkostomme ovat välttämättömiä ja tuottavat lisäarvoa toimintaamme, Laitinen jatkaa.

Polamk järjestää monenlaista täydennyskoulutusta poliisin ja yhteistyöviranomaisten ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Auditointiryhmä näkee Polamkin potentiaalin korkean profiilin jatkuvan oppimisen yksikkönä, joka pystyy valtakunnallisesti vastaamaan poliisin henkilöstön osaamisen kehittämisen määrällisiin ja laadullisiin tarpeisiin.

Polamkin ja Pelastusopiston on kehitettävä laadunhallinnan yhteistyötä

Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opiskelijat ovat Polamkin opiskelijoita: tutkinnonanto-oikeus on Polamkilla ja järjestämisvastuu on Pelastusopistolla. Auditointiryhmä kehottaa vahvistamaan järjestelmällistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen jakamista kaikilla tasoilla.

– Auditointiryhmä tunnisti hyviä keinoja, joilla voimme tiivistää yhteistoimintaamme, esimerkiksi vahvistamalla yhteistä toimintakulttuuria henkilöstön ja opiskelijoiden kesken, toteavat Polamkin koulutus- ja tutkimusjohtaja Pasi Kemppainen ja Pelastusopiston koulutusjohtaja Minna Hirvonen. 

TKI-toiminta on kytkettävä tiiviimmin poliisitoiminnan kehittämiseen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sekä opetuksen välisen yhteyden kehittämistä pitää jatkaa. Auditointiryhmä suosittelee liittämään TKI-hankkeet nykyistä vahvemmin poliisitoiminnan kehittämiseen. Polamkin TKI-projektien vaikuttavuustiedon keruuta ja analyysia kehittämällä voidaan kehittää koko poliisin yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

– Polamkin organisaatio uudistui vuoden alusta, ja yksi tavoite uudistuksessa oli tiivistää TKI-toiminnan yhteyttä koulutukseen ja poliisitoimintaan. Olemme myös jo aloittaneet TKI-projektien vaikuttavuuden järjestelmällisemmän analyysin, sanoo koulutus- ja tutkimusjohtaja Kemppainen.

Auditointiryhmä arvioi, että Polamkin laatujärjestelmä on toimiva ja kattaa perustehtävät. Ryhmän mukaan Polamkilla on vahva kyky systemaattisen laatutyön perusteella tunnistaa kehittämistarpeensa ja kehittää toimintaansa niiden pohjalta. 

– Verkkopohjainen, kaikille avoin ja kolmikielinen toimintakäsikirjamme antaa yleiskuvan laadunhallinnastamme ja nähtiin vahvuutena, iloitsee laatupäällikkö Marika Puputti.

– Olemme panostaneet viime vuosina eri arviointien tuottaman tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen. Tätä voisimme entisestään tehostaa kehittämällä johtamisen tietojärjestelmiä auditointiryhmän suosituksen mukaisesti, lisää laatupäällikkö Puputti.

Mikä auditointi?

Laatujärjestelmän auditointi on lakisääteinen ja yksi menetelmistä, joiden avulla Polamk arvioi ja kehittää toimintaansa. Laatujärjestelmä auditoidaan kuuden vuoden välein. Polamk on osallistunut aiemmin kahteen auditointiprosessiin ja läpäissyt ne molemmat.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi myönsi Polamkille 1.3.2024 laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät kansalliset ja eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulun menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa.

Poliisiammattikorkeakoulu Poliisikoulutus Tampere Tutkimus- ja kehittämistoiminta