En kvalitetsstämpel till Polisyrkeshögskolan i NCU:s auditering – styrkorna är utbildningens arbetslivsorientering och kvalitetssystem

Utgivningsdatum 1.3.2024 13.49
Nyhet

Polisyrkeshögskolan (Polamk) genomgick Nationella centret för utbildningsutvärderings (NCU) auditering och fick en kvalitetsstämpel som gäller i sex år.

Av auditeringsgruppen fick Polamk särskilt beröm för en arbetslivsorienterad examensutbildning och ett systematiskt kvalitetssystem.

Polamk har god beredskap att svara på förändringar i säkerhetsmiljön

Kompetensen hos dem som utexaminerats från Polamks examensutbildningar motsvarar arbetslivets behov väl.  Styrkorna i polisutbildningens planeringsarbete är det omfattande pedagogiska stödet som undervisningspersonalen får och den sektorsövergripande samlärarverksamheten. Polisstuderande har många möjligheter att delta i planeringen av utbildningen och ge respons.

– Polamk bygger grunden för yrkeskompetensen hos polisen i Finland, vilket förutsätter kontinuerligt nära samarbete med polisenheterna och våra intressentgrupper samt inom vår egen högskolegemenskap, konstaterar rektor Marko Laitinen.

– Auditeringsgruppen gav oss ett viktigt stöd för våra riktlinjer. Vi är samtidigt både en polisenhet och en högskola, och våra starka nationella och internationella nätverk är nödvändiga och skapar mervärde i vår verksamhet, fortsätter Laitinen.

Polamk ordnar många olika fortbildningar för att upprätthålla och utveckla polisens och samarbetsmyndigheternas yrkeskompetens. Auditeringsgruppen ser Polamks potential som en enhet för kontinuerligt lärande med hög profil, och som på riksnivå kan svara på de kvantitativa och kvalitativa behoven av att utveckla polisens personals kompetens.

Polisyrkeshögskolan och Räddningsinstitutet bör utveckla kvalitetshanteringssamarbetet

Studerande för befälsexamen för räddningsbranschen (YH) är studerande vid Polamk: Polisyrkeshögskolan innehar examensrätt för utbildningen och Räddningsinstitutet har organiseringsansvaret. Auditeringsgruppen uppmanar till att stärka det systematiska samarbetet och spridningen av god praxis på alla nivåer.

– Auditeringsgruppen identifierade goda möjligheter för att intensifiera vårt samarbete, till exempel genom att stärka den gemensamma verksamhetskulturen mellan personalen och de studerande, konstaterar Polamks utbildnings- och forskningsdirektör Pasi Kemppainen och Räddningsinstitutets utbildningschef Minna Hirvonen.

FUI-verksamheten bör ha en närmare koppling till utvecklingen av polisverksamheten

Utvecklingen av kopplingen mellan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) och undervisningen måste fortsätta. Auditeringsgruppen rekommenderar att FUI-projekten kopplas starkare till utvecklingen av polisverksamheten. Genom att utveckla insamling och analys av information om effekterna av Polamks FUI-projekt kan man utveckla hela polisens verkningsfullhet i samhället.

– Polamks organisation förnyades i början av året och ett av målen med reformen var att intensifiera FUI-verksamhetens koppling till utbildningen och polisverksamheten. Vi har också redan inlett en mer systematisk analys av FUI-projektens effektivitet, säger utbildnings- och forskningsdirektör Kemppainen.

Auditeringsgruppen bedömer att Polamks kvalitetssystem fungerar och täcker de grundläggande uppgifterna. Enligt gruppen har Polamk en stark förmåga att utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete identifiera sina utvecklingsbehov och utveckla sin verksamhet utifrån dem. 

– Vår webbaserade verksamhetshandbok på tre språk som är öppen för alla ger en överblick över vår kvalitetshantering och den sågs som en styrka, gläder sig kvalitetschef Marika Puputti.

– Under de senaste åren har vi satsat på att analysera och utnyttja information från olika utvärderingar. Detta kunde vi effektivisera ytterligare genom att utveckla datasystemen för ledningen i enlighet med auditeringsgruppens rekommendation, tillägger kvalitetschef Puputti.

Vad är auditering?

Auditeringen av kvalitetssystemet är lagstadgad och en av de metoder med vilka Polamk utvärderar och utvecklar sin verksamhet. Kvalitetssystemet auditeras vart sjätte år. Polamk har tidigare deltagit i två auditeringsprocesser och blivit godkänd båda.

Den 1.3.2024 beviljade Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Den godkända auditeringen är ett bevis på att yrkeshögskolans verksamhet och kvalitetssystem uppfyller de nationella och europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen gäller högskolans förfaringssätt för att upprätthålla och utveckla kvaliteten på utbildningen, forskningen och den samhälleliga interaktionen och effektiviteten. Auditeringskriterierna som användes vid auditeringen har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor.

Forskning och utveckling Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors