Poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelma uudistuu

Julkaisuajankohta 20.4.2022 9.06
Uutinen

Uuden opetussuunnitelman perustana ovat opiskelijakeskeisyys, työelämäläheisyys ja tarinallisuus, jotka auttavat opiskelijoita oppimaan syvällisemmin. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2023.

Uudessa opetussuunnitelmassa oppiminen kytkeytyy työelämälähtöisiin tapauksiin. Case eli tapaus voi olla esimerkiksi kuvitteellinen iso tapahtuma, jossa poliisi kohtaa erilaisia rikoksia ja turvallisuusuhkia. Työelämäläheisyys ja tarinallisuus auttavat opiskelijoita hahmottamaan tilanteita ja oivaltamaan asioita ja sitä kautta oppimaan paremmin.

– Siirrymme moduulipohjaiseen opetussuunnitelmaan, jossa asioita ei opeteta irrallisina kokonaisuuksina, vaan laajoina, toisiinsa kytkeytyvinä teemoina. Erityisesti huomioitavia teemoja ovat esimerkiksi ennalta estävä toiminta, poliisin vuorovaikutustaidot ja tietojohtoisuus, kertoo koulutuspäällikkö Lotta Parjanen.

– Jokaisen moduulin lopussa varmistamme opiskelijan osaamisen harjoitusten, näyttökokeiden tai erilaisten oppimistehtävien avulla. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva poliisin ammatissa tarvittavista tiedoista ja taidoista ja hän ymmärtää asioiden yhteydet toisiinsa.

Kolme vuotta ja 180 opintopistettä

Tutkinnon laajuus, 180 opintopistettä, pysyy ennallaan. Uutta on se, että jatkossa koko tutkinnon pituus hyödynnytetään, eli opinnot on suunniteltu kolmen vuoden ajanjaksolle.

Ensimmäisen puolentoista vuoden aikana poliisiopiskelija suorittaa perusopinnot ja osan ammattiopinnoista. Sen jälkeen vuorossa on harjoittelu, joka kestää vajaan vuoden. Harjoittelun jälkeen opiskelijoilla on uuden opetussuunnitelman mukaan vielä puoli vuotta opintoja.

– Tänä aikana opiskelijat tekevät loppuun opinnäytetyönsä ja syventävät osaamistaan. Suuntautumisopintoja voi valita myös muiden korkeakoulujen opinnoista ja osin Polamkin täydennyskoulutuksen puolelta. Suuntautuminen voi olla myös kansainvälisyysprojekteja ja esimerkiksi opiskelijavaihtoja.

Lähes koko opettajakunta mukana suunnittelussa

Korkeakoulutasoinen poliisin peruskoulutus alkoi syksyllä 2014. Tämä on ensimmäinen kerta, kun poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelman rakenteita muutetaan – pieniä päivityksiä sisältöön on kyllä tehty aiemminkin.

Opetussuunnitelmauudistuksessa on ollut mukana lähes koko Polamkin opettajakunta, noin 100 oman opetusalansa ammattilaista. Suunnitelmatyössä on huomioitu myös poliisikoulutuksesta tehdyt vaikuttavuusselvitykset, harjoittelu- ja työnantajapalautteet sekä opiskelijapalautteet usean vuoden ajalta. 

– Lisäksi pyysimme lausunnot uuden opetussuunnitelman luonnokseen niin poliisin yksiköistä ja Polamkin opiskelijakunnalta kuin sisä-, opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Lausunnoissa korostuivat yleisten kompetenssien eli kansainvälisyysosaamisen, työyhteisöosaamisen, oppimaan oppimisen ja kestävän kehityksen tärkeys poliisin työssä, Parjanen sanoo. 

Seuraavaksi uusi opetussuunnitelma on Polamkin hallituksen hyväksyttävänä. Keväästä 2022 alkaen opetussuunnitelman perusteella rakennetaan opetuksen toteutussuunnitelma. Tavoitteena on, että elokuussa 2023 aloittavat poliisi (AMK) -opiskelijat suorittavat opintonsa uuden opetussuunnitelman mukaisesti.