Läroplanen för examen polis (YH) förnyas

Utgivningsdatum 20.4.2022 9.06
Nyhet

Grunderna för den nya läroplanen är studentinriktning, arbetslivsnärhet och historieberättande som hjälper de studerande att lära sig mer djupgående. Den nya läroplanen tas i bruk i augusti 2023.

Inlärningen i den nya läroplanen är kopplad till arbetslivsorienterade fall. Caset, det vill säga fallet, kan till exempel vara en fiktiv större händelse där polisen möter olika brott och säkerhetshot. Närheten till arbetslivet och historieberättandet hjälper de studerande att uppfatta situationer och komma till insikt om saker och att på så sätt lära sig bättre.

– Vi övergår till en modulbaserad läroplan där saker och ting inte undervisas som separata helheter utan som omfattande, sammanhängande teman. De teman som i synnerhet kommer att beaktas är till exempel förebyggande verksamhet, polisens interaktionsfärdigheter och informationsledning, berättar utbildningschef Lotta Parjanen.

– I slutet av varje modul försäkrar vi oss om den studerandes kunskaper med hjälp av övningar, yrkesprov eller olika inlärningsuppgifter. Efter avslutade studier har den studerande en helhetsbild av de kunskaper och färdigheter som behövs i polisyrket och förstår hur olika saker hänger ihop med varandra.

Tre år och 180 studiepoäng

Examens omfattning, 180 studiepoäng, förblir oförändrad. Det som är nytt är att hela examens längd utnyttjas i fortsättningen, det vill säga att studierna har planerats för en period på tre år.

Under det första 1,5 året avlägger polisstuderanden grundstudierna och en del av yrkesstudierna. Sedan är det dags för en praktik som pågår i knappt ett år. Efter praktiken har de studerande enligt den nya läroplanen ännu ett halvt år av studier kvar.

– Under den här tiden slutför studerandena sina lärdomsprov och fördjupar sina kunskaper. Man kan också välja inriktade studier bland studierna vid andra högskolor och delvis inom Polamks fortbildning. Inriktningen kan också utgöras av internationella projekt och till exempel av studentutbyten.

Nästan hela lärarkåren deltar i planeringen

Den grundläggande polisutbildningen på högskolenivå inleddes hösten 2014. Det här är den första gången som strukturen för läroplanen för examen polis (YH) ändras – det har visserligen gjorts små uppdateringar av innehållet även tidigare.

I förnyandet av läroplanen har nästan hela Polamks lärarkår deltagit, cirka 100 yrkespersoner inom sitt eget undervisningsområde. I planeringsarbetet har man också tagit i beaktande utvärderingen av utbildningens effektivitet som man gjort om polisutbildningen samt praktik- och arbetsgivarrespons och studeranderespons från en flera års tid. 

– Dessutom bad vi om utlåtanden om utkastet till den nya läroplanen från såväl polisens enheter och Polamks studerandekår som inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet. I utlåtandena betonades vikten av allmänna kompetenser, det vill säga internationaliseringskompetens, arbetsgemenskapskompetens, inlärning och hållbar utveckling i polisens arbete, säger Parjanen.

Till näst ska den nya läroplanen godkännas av Polisyrkeshögskolans styrelse. Från och med våren 2022 utarbetar man utifrån läroplanen en genomförandeplan för undervisningen. Målet är att polis (YH) -studerande som inleder sina studier i augusti 2023 ska avlägga sina studier enligt den nya läroplanen.