Työperäisen maahanmuuton väärinkäyttöä torjutaan viranomaisten yhteistyöllä

Julkaisuajankohta 19.11.2021 10.00
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulussa on selvitetty viranomaisten tietojenvaihdon ja analyysitoiminnan katvealueita, jotka liittyvät työperäisen maahanmuuton valvontaan.

Ihmiskaupan ja työperäisen hyväksikäytön rikosilmiöt ovat moniulotteisia ja niiden torjunta vaatii erityisosaamista. Viranomaisten yhteistyö ja tietojenvaihto ovat olennainen osa väärinkäytösten torjuntaa, todetaan Poliisiammattikorkeakoulun tuoreessa raportissa. 

– Nykyinen lainsäädäntö vaikuttaa olevan niin laaja, ettei viranomaisilla välttämättä ole tarkkaa käsitystä toistensa toimivaltuuksista ja oikeuksista. Tietoa ei välttämättä osata välittää oma-aloitteisesti, vaikka siihen olisi lain näkökulmasta mahdollisuus, sanoo tutkija Kimmo Kuukasjärvi. 

Selvityksen mukaan ihmiskaupan ja työperäisen hyväksikäytön torjuntatyötä hankaloittaa myös muun muassa analyysitoiminnan kirjavuus. Analyysitoiminnan tulisi olla mahdollisimman systemaattista, jotta päätöksenteko olisi objektiivista ja tietoon perustuvaa. 

– Oman analyysitoimintansa lisäksi viranomaiset tarvitsevat keskitettyä analyysitoimintoa, johon eri viranomaistahot voisivat toimittaa ilmiö- ja havaintotietoja. Tämä tukisi käytännön valvontatyötä, Kuukasjärvi toteaa.

Valtakunnallista yhteistyöverkostoa ja toimintasuunnitelmaa kaivataan

Selvityksen mukaan paikallinen yhteistyötapaamisten ja yhteisten toimintatapojen sopiminen toimii melko hyvin, mutta viranomaiset toivovat laajempaa yhteydenottojärjestelmää. Yhteistä verkostoa tai rakennetta kaivataan sekä yksittäisen tärkeän tiedon että niin sanotun massatiedon jakamiseksi. 

Selvityksen perusteella ihmiskauppaan ja työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvien rikosilmiöiden tehokas torjunta vaatii strategisen näkemyksen, lainsäädännön ja toimivaltuuksien, käytännön valvontatoiminnan, tietojenvaihdon, rekistereiden ja analyysitoiminnan sekä osaamisen kehittämistä. Ilmiöiden parissa toimiville viranomaisille tulee suunnitella ja toteuttaa osaamista syventävää koulutusta. Lisäksi tarvitaan yhteinen toimintasuunnitelma.

Nyt julkaistu selvitys täydentää sisäministeriön rahoittamaa hanketta ”Moniviranomaistoiminnan suunnitelmallista johtamista tukevien toimintamallien luominen poliisille”.