Missbruk av arbetsrelaterad invandring bekämpas genom samarbete mellan myndigheterna

Utgivningsdatum 19.11.2021 10.00
Nyhet

Vid Polisyrkeshögskolan har man utrett skuggområden i myndigheternas informationsutbyte och analysverksamhet i anslutning till övervakningen av arbetsrelaterad invandring.

Brottsfenomenen inom människohandel och arbetsrelaterat utnyttjande är mångfacetterade och bekämpningen av dem kräver specialkompetens. Myndighetssamarbete och informationsutbyte är en väsentlig del av bekämpningen av missbruket, konstateras i Polisyrkeshögskolans färska rapport. 

– Den nuvarande lagstiftningen verkar vara så omfattande att myndigheterna inte nödvändigtvis har en exakt uppfattning om varandras befogenheter och rättigheter. Man kan inte nödvändigtvis förmedla information på eget initiativ, även om det ur lagens synvinkel är möjligt, säger forskare Kimmo Kuukasjärvi. 

Enligt utredningen försvåras arbetet med att bekämpa människohandel och arbetsrelaterat utnyttjande också av bland annat den varierande analysverksamheten. Analysverksamheten ska vara så systematisk som möjligt för att beslutsfattandet ska vara objektivt och kunskapsbaserat. 

– Förutom egen analys behöver myndigheterna en centraliserad analysfunktion där olika myndigheter kan lämna in fenomen- och observationsuppgifter. Detta skulle stöda det praktiska tillsynsarbetet, konstaterar Kuukasjärvi.

Riksomfattande samarbetsnätverk och en verksamhetsplan behövs

Enligt utredningen fungerar det ganska bra att komma överens om lokala samarbetsmöten och gemensamma tillvägagångssätt, men myndigheterna önskar ett mer omfattande kontaktsystem. Ett gemensamt nätverk eller en gemensam struktur behövs för att dela både enskild viktig information och så kallad massinformation. 

Enligt utredningen kräver en effektiv bekämpning av brottsfenomen i anslutning till människohandel och arbetsrelaterat utnyttjande en strategisk syn, lagstiftning och befogenheter, en praktisk övervakningsverksamhet, informationsutbyte, register och analysverksamhet samt kompetensutveckling. För myndigheter som arbetar med fenomenen ska utbildning som fördjupar kompetensen planeras och genomföras. Dessutom behövs en gemensam verksamhetsplan.

Den nu publicerade utredningen kompletterar inrikesministeriets projekt ”Moniviranomaistoiminnan suunnitelmallista johtamista tukevien toimintamallien luominen poliisille” (Skapande av verksamhetsmodeller för polisen som stöd för systematisk ledning av flera myndigheters verksamhet).