Vaikuttavuusarviointi vahvistaa poliisin vanhan ja uuden tutkinnon erot

Julkaisuajankohta 16.6.2021 9.43
Uutinen

Poliisin perustutkinnon ja poliisi (AMK) -tutkinnon vertailu saatiin päätökseensä uudessa Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarviointi 2021 -tutkimuksessa.

Vaikuttavuusarviointitutkimusten sarjassa (2011-2021) vanhan ja uuden poliisitutkinnon suorittaneet henkilöt ovat arvioineet omaa osaamistaan ja poliisikoulutuksen työelämävastaavuutta. Uusimman tutkimuksen perusteella arviot näyttävät vahvistavan, että vanhalla poliisin perustutkinnolla ja uudella poliisi (AMK) -tutkinnolla on omat, toisistaan selvästi eroavat peruspiirteensä.

Vanhaa poliisin perustutkintokoulutusta luonnehti tutkimuksessa erityisesti vahva tekninen koulutus valvonta- ja hälytystoiminnan, liikennevalvonnan ja rikostorjunnan eri osa-alueilla sekä valmistuneiden poliisien sisäinen motivaatio poliisikoulutukseen ja poliisin ammattiin. Uutta poliisi (AMK) -tutkintokoulutusta kuvaavat puolestaan valmistuneiden poliisien hyvät tiimityötaidot, hyvä yleisten tietojen ja taitojen osaaminen sekä poliisikoulutukseen ja poliisin ammattiin hakeutumisen ulkoiset motivaatiotekijät. Havainnot olivat samansuuntaisia kuin aiemmassa tutkimuksessa.

Tutkintojen välisessä vertailussa käytettiin aiempaa laajempaa aineistoa, jossa oli 577 poliisia. Poliisit olivat valmistuneet vuosina 2012–2019. Heistä 261 oli suorittanut poliisin perustutkinnon ja 313 poliisi (AMK) -tutkinnon. Vastausprosentti oli 43.

Koulutus vastaa työelämän tarpeisiin

Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarvioinnissa 2021 tarkasteltiin aiempien vaikuttavuustutkimusten tapaan myös valmistuneiden poliisien työllisyyttä ja poliisikoulutuksen työelämävastaavuutta eri näkökulmista. Koulutuksen työelämävastaavuus on arvioiden perusteella hyvä. Vastaajat kokivat fyysiset ja psyykki¬set perusvalmiudet poliisin ammattiin lähes poikkeuksetta erinomaisiksi ja poliisin perustiedot ja -taidot opitaan polii¬sikoulutuksessa kattavasti. Heikkouksia on lähinnä eräillä pidemmälle eriytyneen osaamisen ja koulutuksen alueilla.

Myös valmistuneiden poliisien työllisyystilanne on erinomainen. Kyselytutkimuksen toteuttamisajankohtana syyskuussa 2020 noin 96 prosenttia tutkimukseen vastanneista valmistuneista poliiseista työskenteli poliisin palveluksessa. Ensimmäistä kertaa tutkimussarjan aikana työttömänä ei ollut yksikään tutkimukseen vastannut valmistunut poliisi. 

Uusimman vaikuttavuusarvioinnin perustana käytettiin syyskuussa 2020 toteutettua kyselytutkimusta. Kyselylomakkeet lähetettiin vuosina 2018 ja 2019 valmistuneille poliiseille. Perusjoukossa oli lähes 560 valmistunutta poliisia, ja kyselyn vastausprosentti oli hieman alle 40.

Poliisikoulutuksen vaikuttavuusarviointi on tutkimussarja, jossa on toteutettu kuusi erillistä tutkimusta vuosien 2011–2021 aikana.