Konsekvensanalys bekräftar skillnaderna mellan den gamla och den nya examen

16.6.2021 9.43 | Publicerad på svenska 18.6.2021 kl. 14.12
Nyhet

Jämförelsen av grundexamen för polis och polis (YH) -examen avslutades i den nya undersökningen Polisutbildningens konsekvensanalys 2021.

Personer som avlagt den gamla och den nya polisexamen gällande konsekvensanalyser (2011‒2021) har bedömt sin egen kompetens och polisutbildningens motsvarighet i arbetslivet. Enligt den senaste undersökningen verkar analyserna bekräfta att den gamla grundexamen för polis och den nya polis (YH) -examen har sina egna, klart olika grunddrag.

Den gamla utbildningen för grundexamen för polis karakteriserades av stark teknisk utbildning inom övervakning och alarmverksamhet, trafikövervakning och brottsbekämpning samt inre motivation hos utexaminerade poliser gällande polisutbildningen och polisyrket. Den nya examensutbildningen polis (YH) beskriver å sin sida de utexaminerade polisernas goda teamarbetsfärdigheter, goda kunskaper och färdigheter i allmänna ämnen samt externa motivationsfaktorer för att söka sig till polisutbildningen och polisyrket. Iakttagelserna gick i samma riktning som i den tidigare undersökningen.

I jämförelsen mellan examina användes mer omfattande material än tidigare, inalles 577 poliser deltog. Poliserna hade utexaminerats 2012‒2019. Av dem hade 261 avlagt grundexamen för polis och 313 polis (YH) -examen. Svarsprocenten var 43.

Utbildningen svarar mot arbetslivets behov

Polisutbildningens konsekvensanalys 2021 granskade likväl som i tidigare analyser även sysselsättningen bland utexaminerade poliser och polisutbildningens motsvarighet till arbetslivet ur olika synvinklar. Utbildningens motsvarighet till arbetslivet är enligt analyserna god. De som svarade upplevde alla de grundläggande fysiska och psykiska färdigheterna för polisyrket som utmärkta och polisutbildningen ger polisen grundläggande kunskaper och färdigheter på heltäckande sätt. Svagheter förekommer främst inom vissa områden av kompetens och utbildning som differentierats längre.

Sysselsättningssituationen för de utexaminerade poliserna är utmärkt. Vid tidpunkten för enkätundersökningen i september 2020 arbetade cirka 96 procent av de utexaminerade poliserna vid polisen. För första gången i undersökningen var inte en enda utexaminerad polis arbetslös. 

Den nyaste konsekvensanalysen baserade sig på en enkätundersökning som genomfördes i september 2020. Enkätblanketter skickades till poliser som utexaminerats 2018 och 2019. I undersökningen deltog nästan 560 utexaminerade poliser och svarsprocenten var något under 40.

Polisutbildningens konsekvensanalys är en forskning där sex separata undersökningar har genomförts under åren 2011‒2021. 

Forskning och utveckling Polisyrkeshögskolan Tampere
Polisyrkeshögskolan
forskning och utveckling
forskningsverksamhet
litterära verk
publikationer