Navigointivalikko

Sähköisen tenttijärjestelmän tietosuojaseloste

Sähköisen tenttijärjestelmän tietosuojaseloste

Poliisiammattikorkeakoulussa käytämme sähköistä tenttijärjestelmää yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa.

Henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).

1. Rekisterinpitäjä

Poliisiammattikorkeakoulu
PL 123 (Vaajakatu 2), 33721 Tampere
[email protected]
0295 480 121 (vaihde)

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt tietosuoja-asioissa 

lakimies Kimmo Lehtimäki
lehtori Petri Hankaniemi

Yhteyshenkilöiden yhteystiedot ovat kohdassa 1.

3. Rekisteröity

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija tai opettaja

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja sähköisten tenttien järjestämiseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Poliisiammattikorkeakoulun opetus on julkisen vallan käyttöä (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta e alakohta).

6. Henkilötiedot, joita käsittelemme ja tietolähteet

Saamme seuraavat tiedot Poliisiammattikorkeakoulun muista henkilötietojärjestelmistä: nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, käyttäjärooli (opiskelija ja opettaja) ja tieto, että rekisteröity on Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija ja opettaja.

Sähköisessä tentissä muodostuu seuraavia rekisteröityyn yhdistettäviä tietoja: tenttivaraus (aika, paikka, tenttiin käytettävä tietokone), tenttisuoritus, tentin arviointi- ja palautetiedot sekä järjestelmän lokitieto tenttikoneella tapahtuvasta toiminnasta.

Sähköistä tenttiä valvotaan tallentavalla videolla, joka sisältää kuvan ja äänen. Pääsyä tenttitilaan valvotaan kulunvalvonnalla, joka tallentaa rekisteröidyn nimen ja kulkuajankohdan.

Poliisiammattikorkeakoulun ulkopuolisten käyttäjien tiedot saadaan HAKA-kirjautumisen välityksellä käyttäjän kotikorkeakoulusta.

7. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Opiskelija näkee vain omat tenttisuoritustietonsa.

Opettaja näkee vain omien opiskelijoidensa tenttisuoritukset.

Ylläpitäjä näkee kaiken järjestelmään tallennetun tiedon.

Videovalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmän tiedot ovat niiden käyttöön oikeutettujen henkilöiden saatavilla. Tietoja käytetään ainoastaan sähköisen tentin väärinkäytösten selvittämiseen.

Arviointitiedot siirretään opiskelijatietojärjestelmään.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tenttijärjestelmän tallennetut käyttäjän tiedot säilyvät opiskelijan opinto-oikeuden tai opettajan palvelussuhteen ajan. Tiedot poistetaan kolmen kuukauden kuluessa opinto-oikeuden tai palvelussuhteen päättymisestä.

Tenttijärjestelmään tallennetut tenttitiedot säilyvät järjestelmässä 12 kuukautta.

Videovalvontajärjestelmään tallennetut videot säilyvät järjestelmässä 2 kuukautta.

Kulunvalvontajärjestelmään tallennetut tiedot säilyvät järjestelmässä 12 kuukautta.

9. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada Poliisiammattikorkeakoululta tieto siitä, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi ja saada selvitys siitä, mitä tietoja meillä sinusta on. Tietopyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

10. Omien henkilötietojen oikaiseminen

Sinulla on oikeus pyytää opiskelijatietojärjestelmään tallennettujen tietosi oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Tietojen poistaminen

Kun olet aloittanut opinnot tai työskentelyn Poliisiammattikorkeakoulussa, sinulla ei ole oikeutta vaatia tietojesi poistamista.

12. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja pyytää käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteesi liittyvällä perusteella vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes on ratkaistu kysymys Poliisiammattikorkeakoulun oikeudesta käsitellä henkilötietojasi.

Et voi työskennellä Poliisiammattikorkeakoulussa tai harjoittaa Poliisiammattikorkeakoulussa opintoja tai suorittaa tutkintoja silloin, kun olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja pyytänyt niiden käsittelyn rajoittamista.

13. Automatisoitu päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin.

14. Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos katsot, että Poliisiammattikorkeakoulu käsittelee henkilötietojasi lainvastaisesti, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki
029 566 6700 (vaihde)
[email protected]