Länkstig

Navigeringsmeny

Sähköisen tenttijärjestelmän tietosuojaseloste ruotsi

Dataskydds­beskrivning för det elektroniska tentamenssystemet

Vid Polisyrkeshögskolan använder vi ett elektroniskt tentamenssystem i samarbete med andra högskolor.

Vid behandlingen av dina personuppgifter följer vi Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

1. Personuppgifts­ansvarig

Polisyrkeshögskolan
PB 123 (Vaajakatu 2), 33721 Tammerfors
[email protected]
0295 480 121 (växel)

2. Den personuppgifts­ansvarigs kontaktpersoner i dataskyddsfrågor

jurist Kimmo Lehtimäki
lektor Petri Hankaniemi

Kontaktpersonernas kontaktuppgifter finns i punkt 1.

3. Registrerad

Studerande eller lärare vid Polisyrkeshögskolan

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att ordna elektroniska tentamina.

5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Undervisningen vid Polisyrkeshögskolan är utövning av offentlig makt (artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen).

6. Personuppgifter som vi behandlar och informationskällor

Vi får följande uppgifter från Polisyrkeshögskolans övriga personuppgiftssystem: namn, e-postadress, användarnamn, användarroll (studerande och lärare) och information om att den registrerade är studerande och lärare vid Polisyrkeshögskolan.

I den elektroniska tentamen bildas följande uppgifter som kan kopplas till den registrerade: tentamensbokning (tid, plats, dator som används för tentamen), tentamensprestation, uppgifter om bedömning av och respons för tentamen, samt systemets logguppgifter om den verksamhet som sker vid tentamensdatorn.

Den elektroniska tentamen övervakas med en inspelande video som innehåller bild och ljud. Tillträdet till tentamenslokalen övervakas med passerkontroll, som registrerar den registrerades namn och tidpunkt för inträdet.

Uppgifter om användare utanför Polisyrkeshögskolan fås via HAKA-inloggningen från användarens hemhögskola.

7. Grupper som tar emot personuppgifter

Den studerande ser endast sina egna tentamensprestationsuppgifter.

Läraren ser endast sina egna studerandes tentamensprestationer.

Administratören ser all information som sparats i systemet.

Uppgifterna i videoövervaknings- och passerkontrollsystemet är tillgängliga för personer som har rätt att använda dem. Uppgifterna används endast för att utreda missbruk av den elektroniska tentamen.

Bedömningsuppgifterna överförs till studerandedatasystemet.

8. Förvaringstid för personuppgifter

Användarens uppgifter som sparats i tentamenssystemet förvaras under den tid den studerandes studierätt eller lärarens anställningsförhållande är i kraft. Uppgifterna raderas inom tre månader från det att studierätten eller anställningsförhållandet upphört.

Tentamensuppgifterna som lagrats i tentamenssystemet sparas i systemet i 12 månader.

Videor som lagrats i videoövervakningssystemet sparas i systemet i 2 månader.

Uppgifterna som lagrats i passerkontrollsystemet sparas i systemet i 12 månader.

9. Rätt att få tillgång till uppgifter

Du har rätt att av Polisyrkeshögskolan få veta om dina personuppgifter behandlas och få en utredning över vilka uppgifter vi har om dig. Begäran om information ska göras skriftligen till den personuppgiftsansvarige.

10. Rättelse av egna personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som sparats i studerandedatasystemet. Rättelseyrkandet skall framställas skriftligen till den personuppgiftsansvarige.

11. Radering av uppgifter

När du börjat studera eller arbeta vid Polisyrkeshögskolan har du inte rätt att kräva att dina uppgifter raderas.

12. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter och begära begränsning av behandlingen

Du har rätt att på grund av din personliga särskilda situation motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dem begränsas tills frågan om Polisyrkeshögskolans rätt att behandla dina personuppgifter har avgjorts.

Du kan inte arbeta eller studera eller avlägga examina vid Polisyrkeshögskolan när du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter och begärt att behandlingen av dem begränsas.

13. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

14. Rätt att lämna ärendet till dataombuds­mannen för behandling

Om du anser att Polisyrkeshögskolan behandlar dina personuppgifter lagstridigt har du rätt att föra ärendet till dataombudsmannen för behandling.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå
PB 800 (Fågelviksgränden 4), 00531 Helsingfors
0295 666 700 (växel)
[email protected]