Nykyinen lainsäädäntö vaikeuttaa viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä

Julkaisuajankohta 22.6.2023 8.50
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulussa tehdyn selvityksen mukaan viranomaisten välisen tietojenvaihdon parantaminen vaatisi lainsäädännön laajempaa tarkastelua ja selkeyttämistä. 

Muuttunut toimintaympäristö asettaa viranomaisille uusia haasteita ja edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Uuden selvityksen mukaan viranomaiset kokevat kuitenkin, että nykyinen tietojen vaihtamista koskeva lainsäädäntö on haasteellinen, pirstaleinen ja vaikeasti tulkittava. Ongelmat olisivat monelta osin ratkaistavissa lainvalmistelua parantamalla, mihin tarvitaan myös yhteistyötä viranomaiskentän kanssa. 

Poliisiammattikorkeakoulussa tehtyä selvitystä varten haastateltiin yhteensä 60 henkilöä, jotka edustivat 20 eri viranomaisorganisaatiota. Näitä olivat muun muassa poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos, syyttäjä, Rikosseuraamuslaitos, ulosottolaitos ja Verohallinto. Haastatellut viranomaiset kertoivat omia kokemuksiaan oma-aloitteisesta tietojen vaihtamisesta. Vastausten perusteella selvityksessä tarkasteltiin, mitkä tekijät estävät tietojen vaihtamista ja millä tavoin tämä näkyy eri viranomaisten toiminnassa ja niiden välisessä yhteistyössä. 

– Viranomaisten kanssa käydyt keskustelut kuvaavat paikoin varsin haasteellista arkea. Haastatteluissa korostui, että viranomaiset haluavat tehdä vahvaa yhteistyötä ja edistää turvallisuutta yhteiskunnallisena hyveenä. He pyrkivät toimimaan ennalta estävästi, vaikka se onkin usein hankalaa nykylainsäädännön puitteissa. Yleinen kokemus oli se, että lakien tulisi mahdollistaa ja tukea turvallisuutta, mutta näin ei aina ole, sanovat Poliisiammattikorkeakoulun erikoistutkija Kari Laitinen ja tutkija Kimmo Kuukasjärvi. 

– Haastatteluaineiston yleisen tason havainto on, että osa kehittämiskohteista vaatii lainsäädännön laajempaa tarkastelua, osa organisaatiokohtaisia kehittämistoimia ja osa yhteistyötä keskeisten kumppanien kanssa.

Selvityksen mukaan tietojen vaihtamisen ja oma-aloitteisen tietojen luovuttamisen tulisi olla yksiselitteisemmin säädeltyä. Haasteita voidaan ratkoa myös parantamalla tietojärjestelmien käytettävyyttä ja panostamalla koulutukseen ja toisen viranomaisen toiminnan ymmärtämiseen. Lisäksi tulisi edistää tietojohtoisuutta sekä kykyä ennakoida ja ennalta estää ongelmia. Sujuva tiedonkulku viranomaisten välillä mahdollistaisi paremman tilannekuvan ja tukisi ennalta estävää toimintaa ja rikostorjuntaa ja siten myös turvallisempaa yhteiskuntaa.

Selvitys valmistui osana "Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto)" -hanketta, jonka loppuraportti julkaistiin 8.6.2023. Hanketta rahoitti Valtioneuvosto (VN TEAS), koordinoi Itä-Suomen yliopisto ja ohjasi oikeusministeriö.