Den nuvarande lagstiftningen försvårar informationsutbytet och samarbetet mellan myndigheterna

Utgivningsdatum 22.6.2023 8.50
Nyhet

Enligt en utredning som gjorts vid Polisyrkeshögskolan skulle en förbättring av informationsutbytet mellan myndigheterna kräva en mer omfattande granskning och förtydligande av lagstiftningen.

Den förändrade verksamhetsmiljön ställer myndigheterna inför nya utmaningar och förutsätter ett allt tätare samarbete mellan olika aktörer. Enligt den nya utredningen upplever myndigheterna dock att den nuvarande lagstiftningen om informationsutbyte är problematisk, splittrad och svår att tolka. Problemen kan till många delar lösas genom att förbättra lagberedningen, vilket också kräver samarbete med myndighetsfältet. 

För utredningen som gjordes vid Polisyrkeshögskolan intervjuades sammanlagt 60 personer som representerade 20 olika myndighetsorganisationer. Dessa var bland annat polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet, åklagaren, Brottspåföljdsmyndigheten, utsökningsväsendet och Skatteförvaltningen. De intervjuade myndigheterna berättade om sina egna erfarenheter av informationsutbytet på eget initiativ. Utifrån svaren granskades i utredningen vilka faktorer som hindrar informationsutbytet och på vilket sätt detta syns i de olika myndigheternas verksamhet och samarbetet mellan dem. 

– Diskussionerna med myndigheterna beskriver ställvis en mycket problematisk vardag. I intervjuerna betonades att myndigheterna vill ha ett starkt samarbete och främja säkerheten som en samhällelig dygd. De strävar efter att agera förebyggande, även om det ofta är svårt inom ramen för den nuvarande lagstiftningen. Den allmänna meningen var att lagarna borde möjliggöra och stöda säkerheten, men så är inte alltid fallet, säger specialforskare Kari Laitinen och forskare Kimmo Kuukasjärvi vid Polisyrkeshögskolan. 

– En allmän observation på basis av intervjumaterialet är att en del av utvecklingsobjekten kräver en mer omfattande granskning av lagstiftningen, en del organisationsspecifika utvecklingsåtgärder och en del samarbete med centrala partner.

Enligt utredningen bör informationsutbytet och utlämnande av uppgifter på eget initiativ regleras mer entydigt. Utmaningarna kan också lösas genom att förbättra informationssystemens användbarhet och satsa på utbildning och förståelse för en annan myndighets verksamhet. Dessutom bör man främja den kunskapsbaserade ledningen samt förmågan att förutse och förebygga problem. Ett smidigt informationsflöde mellan myndigheterna skulle möjliggöra en bättre lägesbild, stödja den förebyggande verksamheten samt brottsbekämpningen och därmed även ett säkrare samhälle.

Utredningen färdigställdes som en del av projektet ”Informationsutbyte mellan myndigheter på eget initiativ (Virvotieto)” och en slutrapport över det publicerades den 8 juni 2023. Projektet finansierades av Statsrådet (VN TEAS), koordinerades av Östra Finlands universitet och styrdes av justitieministeriet.