MATTI sisältö

MATTI – alueellista varautumista ja turvallisuussuunnittelua tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli

Hankkeen tavoitteena on tuottaa toimintamalli alueellisen turvallisuusympäristön kehityksen seurantaan ja ennakointiin. Toimintamallissa listataan turvallisuustilanteen keskeiset alueelliset seurantaindikaattorit. Lisäksi hankkeessa määritellään kansallisten ja alueellisten riskiarvioiden suhde kehitettävään toimintamalliin. Toimintamalli tukee tietoperusteista turvallisuussuunnittelua sekä varautumista häiriötilanteisiin.

Hanke toteutetaan viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän yhteistyönä. Tiedonkeruumenetelminä käytetään dokumenttianalyysiä, kyselyjä, yksilö- ja ryhmähaastatteluja, asiantuntijatyöpajoja sekä Delfoi-analyysiä. Toimintamallia testataan kokonaisuudessaan Etelä-Karjalan viranomaisyhteistyöverkossa.

Kesto: maaliskuu 2019 – maaliskuu 2020

Projektikumppanit: Teknologian tutkimuskeskus VTT (vastuullinen johtaja), Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Maanpuolustuskorkeakoulu

Rahoitus: Valtioneuvoston kanslia: valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat. Hankkeen kokonaisrahoitus noin 150 000 euroa, josta Poliisiammattikorkeakoulun osuus noin 35 000 euroa.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: Projektipäällikkö Kari Laitinen ja tutkija Pirjo Jukarainen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected] (huom. kari.m.laitinen).