Navigointivalikko

Toimintakäsikirja Arvioi Riskienhallinta ja turvallisuus sisältö

Riskienhallinta ja turvallisuus

Kokonaisvastuu riskienhallinnasta ja turvallisuudesta on rehtorilla. Turvallisuuspäällikkömme vastaa riskienhallinnan seurannan organisoinnista sekä riskienarvioinnin toteuttamisesta ja tulosten esittelystä johdolle.

Poliisin miekkaleijona -logo auton puskurissa

Riskienhallintamme on jatkuvaa ja teemme vuosittain riskien kokonaisarvioinnin poliisin ohjeistuksen mukaisesti. Riskienarvioinnissa hyödynnetään toimintasuunnittelun ja -seurannan tuottamaa tietoa, ja vastaavasti toimintasuunnittelussa riskienhallinnan tuottamaa tietoa. Työsuojelu-, tietoturva- ja projektipäällikkömme vastaavat omalta osaltaan riskienarvioinnista.

Turvallisuuspäällikkö kehittää organisaatioturvallisuuttamme ja antaa velvoittavia määräyksiä turvallisuuden ylläpitämiseksi. Poliisin organisaatioturvallisuus jakautuu seitsemään osa-alueeseen:

  1. organisaatioturvallisuuden johtaminen
  2. henkilöturvallisuus
  3. henkilöstöturvallisuus
  4. fyysinen turvallisuus
  5. tietoturvallisuus
  6. sidosryhmäturvallisuus
  7. valmiussuunnittelu ja varautuminen.

Turvallisuuspäällikkö esittelee rehtorille tämän ratkaistavaksi tulevat turvallisuusohjeet ja -määräykset. Hän vastaa myös turvallisuusohjeiden ja -määräysten ylläpidosta, turvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta, harjoituksista ja tarkastusten suorittamisesta sekä niiden raportoinnista.

Jatkuvan tilanneseurannan ja oikean reagoinnin mahdollistamiseksi jokaisen on raportoitava viivytyksettä vakavista ja laajoista turvallisuuteen vaikuttavista muutoksista, poikkeamista tai läheltä piti -tilanteista. Raportointiin käytetään sähköisiä raportointipohjia.

Projektien riskien arviointia varten on omia menettelyjään sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Projektipäällikkö huolehtii turvallisuussensitiivisten aiheiden edellyttämistä lisäasiakirjoista ja partneriorganisaatioiden auditoinneista sekä projektihenkilöstön henkilökohtaisista selvityksistä. Hän laatii myös riskiarvion riskienhallintatyökalua hyödyntäen, jos se ei jo projektisuunnitelmaan sisälly.

Salkkuryhmämme seuraa hankkeiden etenemistä ja sillä on valtuudet esittää ongelmatilanteessa projektin keskeyttämistä. Rehtori tekee riskien ja maineenhallinnan näkökulmasta päätöksen projektin lakkauttamisesta tai siitä vetäytymisestä.

Toimintakäsikirja Arvioi Riskienhallinta ja turvallisuus oikea palsta

Lisätietoja Polamkin henkilöstölle ja opiskelijoille

Poliisin intranet / Tietoa työhön

Poliisin intranet / Työkalut / Riskienhallinta ja havaintoilmoitukset