Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja Arvioi Riskienhallinta ja turvallisuus sisältö ruotsi

Riskhantering och säkerhet

Rektorn har det övergripande ansvaret för riskhanteringen och säkerheten. Vår säkerhetschef ansvarar för att organisera uppföljningen av riskhanteringen, genomföra riskbedömningen och presentera resultaten för ledningen.

Polisemblemet med svärd och bekrönt lejon på bilens stötfångare.

Vår riskhantering är en kontinuerlig verksamhet och vi gör årligen en övergripande riskbedömning enligt polisens anvisningar. I riskbedömningen används den information som produceras i planeringen och uppföljningen av verksamheten och på motsvarande sätt används den information som fås genom riskhanteringen i verksamhetsplaneringen. Våra arbetarskydds-, informationssäkerhets- och projektchefer ansvarar för egen del för riskbedömningen. 

Säkerhetschefen utvecklar organisationssäkerheten och kan i enskilda fall utfärda förpliktande föreskrifter som gäller alla för att upprätthålla säkerheten. Polisens organisationssäkerhet delas in i åtta delområden:

  • Lednings- och stödtjänster för polisens organisationssäkerhet,
  • personalsäkerhet,
  • lokalsäkerhet,
  • informationssäkerhet,
  • inspektioner,
  • säkerhetsutbildning,
  • miljösäkerhet och
  • säkerhetssamarbete.

Säkerhetschefen framlägger för rektorn säkerhetsärenden för beslutsfattande, såsom räddningsplanen och ordningsstadgan. Säkerhetschefen ansvarar även för att upprätthålla planerna, för den säkerhetsrelaterade utbildningen, genomförandet av övningar och inspektioner samt för rapporteringen av dessa.

För att möjliggöra en kontinuerlig lägesuppföljning och adekvat reagerande bör alla utan dröjsmål rapportera allvarliga och omfattande förändringar, avvikelser eller tillbud som påverkar säkerheten. För rapporteringen används elektroniska rapporteringsunderlag som finns tillgängliga på polisens intranät i arbetsrummet Händelserapporter.

För utvärderingen av projektrisker finns separata metoder för såväl planerings- som genomförandeskedet. Projektchefen ansvarar för de tilläggsdokument som säkerhetskänsliga frågor förutsätter, för auditeringen av partnerorganisationerna samt för projektpersonalens personliga utredningar. Projektchefen utarbetar också en riskbedömning med hjälp av riskhanteringsverktyget, om en sådan inte redan ingår i projektplanen.

Portföljgruppen följer projektens framskridande och har befogenhet att i problemsituationer föreslå att projektet avbryts. Rektorn fattar utifrån risk- och imagehanteringssynpunkt beslut om att lägga ned eller lämna projektet.

Toimintakäsikirja Arvioi Riskienhallinta ja turvallisuus oikea palsta ruotsi

Mer information till anställda och studerande vid Polamk på finska

Riskhantering (Polisens intranät > Riksomfattande anvisningsbibliotek > Riskhantering)

Anmälningar om avvikelser (Polisens intranät > System och register)