Navigointivalikko

Julkaisusarjojen käsikirjoitukset

Tietosuojaseloste henkilöille, jotka ovat tarjonneet käsikirjoitusta Poliisiammatti­korkeakoulun julkaisusarjoihin

Henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).

1. Rekisterinpitäjä

Poliisiammattikorkeakoulu
PL 123 (Vaajakatu 2), 33721 Tampere
[email protected]
0295 480 121 (vaihde)

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Lakimies Kimmo Lehtimäki

Yhteyshenkilön yhteystiedot ovat kohdassa 1.

3. Rekisteröity

Poliisiammattikorkeakoulun julkaisusarjassa julkaistavaksi tarjotun käsikirjoituksen tekijä(t).

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu tekijän suostumukseen sekä tekijän edun suojelun tarpeeseen (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a, c ja d alakohta). Henkilötietoa tarvitsemme julkaisemisesta päättämiseen ja yhteydenpitoon Poliisiammattikorkeakoulun julkaisutoimikunnan ja tekijän välillä. Käsikirjoituksen tekijänoikeudet kuuluvat kirjoittajalle tai kirjoittajille, kunnes käsikirjoitusta koskeva kustannussopimus Poliisiammatti­korkeakoulun ja tekijän tai tekijöiden välillä on allekirjoitettu.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietoturva

Poliisiammattikorkeakoulussa tietojasi käsittelevät julkaisutoiminnasta vastaavat henkilöt.

Julkaisuprosessin kokousmuistio käsittää tarjotun käsikirjoituksen tekijän tai tekijöiden nimet, otsikon, käsikirjoituksesta pyydetyt lausunnot (arvioijan nimi) ja julkaisemisesta päättämiseen osallistuneiden julkaisutoimikunnan jäsenten nimet. Tutkimuksia-sarjan kohdalla tutkimussihteeri kirjaa arvioijien nimet erilliseen tietokantaan. Tämän sarjan kohdalla saatuja arvioita käsittelemme kokouksessa nimettöminä ja arviot toimitetaan vastaavasti tekijöille nimettöminä. Poliisiammattikorkeakoulu huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta.

6. Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Kokousmuistiot ovat julkisia. Niiden säilyttämisessä noudatamme niiden säilyttämistä koskevia yleisiä määräaikoja. Säilytysaika on vähintään viisi vuotta. Muistioihin kirjattuja tietoja ei voi poistaa jälkikäteen. Kokousmuistiot ovat saatavissa Poliisiammatti­korkea­koulun sähköisestä asiakirjojen säilytysjärjestelmästä (ACTA). Kokousmuistiot voi pyytää Poliisiammattikorkeakoulun kirjaamosta (yhteystiedot kohdassa 1).

7. Henkilötietojen siirto muihin järjestelmiin

Julkaistujen käsikirjoitusten kohdalla henkilötiedot siirtyvät tekijä- tai kirjoittajatietoina Poliisi­ammatti­korkeakoulun käyttämään julkaisujärjestelmään. Yhden tai useamman tekijän yhteystieto (sähköpostiosoite) ilmoitetaan käsikirjoituksen taittajalle, ja se tallentuu yhteydenpidossa käytettyyn sähköiseen järjestelmään taiton tarkistamista varten. Näiden osalta henkilötietojen käsittelystä, säilyttämisestä ja jatkokäytöstä vastaa kyseisen palvelun tarjoaja. Poliisiammattikorkeakoulu on myös sitoutunut luovuttamaan julkaisuprosessin dokumentointiin liittyvät tiedot pyydettäessä Tieteellisten seurain valtuuskunnalle ja Tutkimuseettiselle neuvottelu­kunnalle vertaisarviointitunnuksen myöntämiseen ja käyttöön liittyvien sääntöjen perusteella.

8. Pääsy omiin henkilötietoihin

Sinulla on oikeus saada Poliisiammattikorkeakoululta tieto, käsitelläänkö henkilötietojasi julkaisutoimikunnassa ja saada ote kokousmuistioista kyseisestä asiakohdasta. Lähetä tarkastuspyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle (yhteystiedot kohdassa 1). Mainitse tarkastuspyynnössä, mistä rekisteristä on kyse.

9. Omien henkilötietojen oikaiseminen

Sinulla on oikeus pyytää tietosi oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä rekisterinpitäjälle. Oikaisuvaatimuksen voi esittää myös henkilökohtaisesti Poliisiammattikorkeakoulussa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä ja pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes kysymys Poliisiammattikorkeakoulun oikeudesta käsitellä henkilötietojasi on ratkaistu.

11. Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos katsot, että Poliisiammatti­korkea­koulu käsittelee henkilötietojasi lainvastaisesti, sinulla on oikeus saattaa asiasi tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki
029 566 6700 (vaihde)
[email protected]