Länkstig

Navigeringsmeny

Julkaisusarjojen käsikirjoitukset ruotsi

Dataskydds­beskrivning för personer som har tillhandahållit manuskript till Polisyrkes­högskolans publikationsserier

Vid behandlingen av dina personuppgifter följer vi Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

1. Personuppgifts­ansvarig

Polisyrkeshögskolan
PB 123 (Vaajakatu 2), 33721 Tammerfors
[email protected]
0295 480 121 (växel)

2. Den personuppgifts­ansvariges kontaktperson i dataskyddsfrågor

Jurist Kimmo Lehtimäki

Kontaktpersonens kontaktuppgifter finns vid punkt 1.

3. Registrerad

Författare till manuskript som erbjudits för publicering i Polisyrkeshögskolans publikationsserie.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättsgrunden

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på upphovsmannens samtycke och behovet av att skydda upphovsmannens intresse (artikel 6.1 a, c och d i den allmänna dataskyddsförordningen). Vi behöver personuppgifter för att besluta om publicering och för att hålla kontakt mellan Polisyrkeshögskolans publikationsnämnden och upphovsmannen. Upphovsrätten till manuskriptet tillhör författaren eller författarna tills förlagsavtalet om manuskriptet mellan Polisyrkeshögskolan och upphovsmannen eller upphovsmännen har undertecknats.

5. Registrets datainnehåll och datasäkerhet

Vid Polisyrkeshögskolan behandlas dina uppgifter av personer som ansvarar för publikationsverksamheten.

Publikationsprocessens mötespromemoria innehåller namnen på den eller de som skrivit det erbjudna manuskriptet, rubriken, de begärda utlåtandena om manuskriptet (bedömarens namn) och namnen på de medlemmar i publikationsnämnden som deltagit i beslutet om publiceringen. Vid serien Undersökningar antecknar forskningssekreteraren bedömarnas namn i en separat databas. Bedömningarna av denna serie behandlar vi anonymt på mötet och de skickas på motsvarande sätt anonymt till upphovsmännen. Polisyrkeshögskolan sörjer för informationssäkerheten i informationssystemet.

6. Lagringstid för och radering av uppgifter

Mötespromemoriorna är offentliga. Vi följer de allmänna tidsfristerna för lagring av dem. Lagringstiden är minst fem år. Uppgifter som registrerats i promemoriorna kan inte raderas i efterhand. Mötespromemoriorna finns tillgängliga i Polisyrkeshögskolans elektroniska system för lagring av dokument (ACTA). Mötespromemoriorna kan begäras från Polisyrkeshögskolans registratorskontor (kontaktuppgifter vid punkt 1).

7. Överföring av personuppgifter till andra system

I fråga om publicerade manuskript överförs personuppgifter som uppgifter om upphovsman eller författare till Polisyrkeshögskolans publikationssystem. Kontaktuppgifterna till en eller flera upphovsmän (e-postadress) meddelas till den som layoutar manuskriptet och sparas i det elektroniska system som används för att kontrollera layouten. I fråga om dessa ansvarar tjänsteleverantören för behandlingen, lagringen och den fortsatta användningen av personuppgifterna. Polisyrkeshögskolan har också förbundit sig till att på begäran lämna ut uppgifter i anslutning till dokumentationen av publikationsprocessen till Vetenskapliga samfundens delegation och Forskningsetiska delegationen på basis av reglerna för beviljande och användning av referentgranskare.

8. Åtkomst till egna personuppgifter

Du har rätt att få information av Polisyrkeshögskolan om dina personuppgifter behandlas i publikationskommittén och få ett utdrag ur mötespromemorian om ärendet i fråga. Skicka en skriftlig undertecknad begäran om insyn till den personuppgiftsansvarige (kontaktuppgifter i punkt 1). Ange i begäran om granskning vilket register det är fråga om.

9. Rättelse av egna personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som gäller dig. Rättelseyrkandet ska framställas skriftligen och sändas till registerföraren. Rättelseyrkandet kan också framställas personligen vid Polisyrkeshögskolan.

10. Övriga rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter

Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dem begränsas tills frågan om Polisyrkeshögskolans rätt att behandla dina personuppgifter har avgjorts.

11. Rätt att lämna ärendet till dataombudsmannen för behandling

Om du anser att Polisyrkeshögskolan behandlar dina personuppgifter lagstridigt har du rätt att föra ditt ärende till dataombudsmannen för behandling.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå
PB 800 (Fågelviksgränden 4), 00531 Helsingfors
0295 666 700 (växel)
[email protected]