Toimintakäsikirja Kehitä Hero

Kehitä

Kehittäminen on osa toimintamme suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kehittämistyömme perusta on strategia ja sitä tarkentavat pedagogiset ja TKI-linjaukset. Hyödynnämme yhteisiä laatu- ja itsearviointikriteeristöjä vahvuuksiemme ja kehittämiskohteidemme tunnistamisessa ja kehittämisen suuntaamisessa.

Meistä jokaisen vastuulla on kehittää osaamistaan ja työtään asiakaskeskeisesti. Käytössämme on systemaattisia arviointi- ja palautemenettelyitä, joita käsitellään toimintakäsikirjan Arvioi-luvussa.

Jatkuva kehittämisen kehä, jossa kehitä-vaihe on lihavoitu.

Toimintakäsikirja Kehitä sisältö

Kehittämissuunnitelmat, työryhmät, projektit ja prosessien vastuuhenkilöt linjaavat kehittämistoimiamme

Laadimme eri arviointimenetelmien tuottamasta tiedosta kehittämissuunnitelmia, joiden toimenpiteitä kirjaamme, vastuutamme ja aikataulutamme toimintasuunnitelmaan. Seuraamme toimenpiteiden toteutumista osavuosiarvioissa ja toimintakertomuksessa.

Hyödynnämme arviointien tuottamaa tietoa moneen eri tarkoitukseen. Esimerkiksi opiskelijabarometrin tuloksia käytämme hyödyksi muun muassa opetussuunnitelmatyössä, opetuksen toteuttamisessa, opinto-ohjauksessa, oppimisympäristön parantamisessa sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä.

Poliisin päähine auton ikkunalla.

Työryhmämme ovat kehittämisessä keskeisiä. Työryhmissä ideoimme ja valmistelemme aloitteita, linjauksia, ohjeita ja uusia toimintatapoja, joilla parannamme laatua ja kehitymme paremmiksi. Monesti liitämme valmisteluun osallistavia prosesseja, joilla henkilöstö ja opiskelijat, joskus myös kumppanit, saadaan kehittämistyöhön mukaan.

Käynnistämme tarpeen mukaan projekteja toimintamme kehittämiseksi. Projektipäällikön vastuulla on tarjota henkilöstölle, opiskelijoille ja kumppaneille mahdollisuuksia vaikuttaa projektin lopputulokseen.

Prosesseillamme on nimetyt vastuuhenkilöt. Kun kehittämistarpeita ilmenee, vastuuhenkilö kutsuu kokoon olennaiset henkilöt, joiden kanssa hän valmistelee mahdolliset muutokset. Mikäli muutostarpeet niin edellyttävät, ne käsitellään myös yhteistoimintatoimikunnassa, operatiivisessa johtoryhmässä ja mahdollisesti muissa ryhmissä.

Toimintakäsikirja Kehitä Oikea palsta

Tutustu myös

Palaute- ja arviointimenetelmämme

Toimintakertomuksemme

TKI-projektimme

Julkaisumme Theseuksessa

Lisätietoja Polamkin henkilöstölle ja opiskelijoille

Arviointi- ja palauteraportit (Poliisin intranet / Yksiköt / Poliisiammattikorkeakoulu / Palautteet)

Toimintasuunnitelmat ja osavuosiarviot (Poliisin intranet / Tietoa työhön / Organisaatiomme / Tulosohjaus)

Työryhmien muistiot (Poliisin intranet / Yksiköt / Poliisiammattikorkeakoulu / Kokousasiakirjat)