Toimintakäsikirja Kehitä Hero ruotsi

Utveckla

Utvecklingen är en del av planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Var och en av oss ansvarar för att utveckla sina kunskaper och sitt arbete på ett klientorienterat sätt. Våra klienter är de studerande vid våra utbildningar, polisenheterna, arbetslivet och samhället.

Vi använder oss av systematiska utvärderings- och responsmetoder som behandlas i verksamhets-handbokens kapitel Utvärdera. Förbättringsobjekt identifieras utifrån den information som dessa ger.

Cirkeln för kontinuerlig utveckling där utvecklingsfasen är i fetstil

Toimintakäsikirja Kehitä sisältö ruotsi

Utvecklingsplaner, arbetsgrupper, projekt och processansvariga drar upp riktlinjer för utvecklingsåtgärderna

Vi utarbetar utvecklingsplaner baserat på den information som de olika utvärderingsmetoderna ger. I planen antecknas åtgärderna, ansvarsfördelningen och tidsplanerna för dem. Vi följer upp åtgärdernas genomförande i delårsrapporterna och i verksamhetsberättelsen.

Informationen från utvärderingarna används för många olika ändamål. Exempelvis används resultaten från Studerandebarometern bland annat i läroplansarbetet, genomförandet av undervisningen, studiehandledningen, förbättringen av lärmiljön samt i likabehandlings- och jämställdhetsarbetet.

Polisens huvudbonad vid bilfönstret.

Våra arbetsgrupper är centrala i utvecklingen. Arbetsgrupperna bollar idéer och förbereder initiativ, riktlinjer, anvisningar och nya verksamhetssätt för bättre kvalitet och för vår egen utveckling. Ofta länkas processer som inkluderar personalen och de studerande, ibland även samarbetspartner, till förberedningen.

Vid behov initierar vi projekt för att utveckla verksamheten. Projektchefen ansvarar för att erbjuda anställda, studerande och samarbetspartner möjligheter att påverka projektets slutresultat.

Processerna har utnämnda ansvarspersoner. När utvecklingsbehov uppstår sammankallar ansvarspersonen viktiga personer med vilka han eller hon förbereder eventuella ändringar. Om ändringsbehoven så kräver behandlas de även i samarbetskommissionen, den operativa ledningsgruppen och eventuellt i andra grupper.
 

Toimintakäsikirja Kehitä Oikea palsta ruotsi

Läs mer

Metoderna för respons och utvärdering

Mera information för Polamks personal och studerande på finska

Utvärderings- och responsrapporter jämte utvecklingsplaner (Polisens intranet >Yksiköt >  Poliisiammattikorkeakoulu > Polamkin linjaukset)

Verksamhetsplaner och delårsrapporter (Polisens intranet > Työtilat > Tulossuunnittelu ja laatu)

Arbetsgruppernas promemorior (Polisens intranet >Yksiköt >  Poliisiammattikorkeakoulu > Kokousasiakirjat)