Navigointivalikko

Toimintakäsikirja opetuksen suunnittelu sisältö

Opetuksen ja oppimisen suunnittelu

Opetuksen ja oppimisen suunnittelua ohjaavat etenkin Polamkin strategia, pedagogiset linjaukset ja TKI-linjaukset sekä korkeakoulujen yhteiset tavoitteet. Koulutustarpeen tunnistaminen, jolla tarkoitamme esimerkiksi kokonaan uusia tutkinto- tai täydennyskoulutuksia, tehdään edellä kuvatun strategisen suunnittelun prosessissa. Osaamistarpeita ennakoimme strategisen suunnittelun, opetussuunnitelmatyön ja valintaperusteiden suunnitteluprosesseissa. 

Laatujärjestelmämme perustuu jatkuvan kehittämisen PDCA-malliin (Plan−Do−Check−Act). Laatujärjestelmän sisältö kuvataan tekstissä.

Opetussuunnitelmamme ovat osaamisperustaisia. Pyrimme koulutuksen suunnittelussa linjakkuuteen ja toteutamme ne sulautuvan opetuksen periaatteilla. Linjakkaalla suunnittelulla tarkoitetaan sitä, että osaamistavoitteet, sisällöt, opetusmenetelmät ja arviointi ovat linjassa keskenään ja ne tukevat toisiaan. Sulautuva opetus muodostuu lähiopinnoista, verkko-opiskelusta sekä oppilaitoksessa toteutetuista autenttisista harjoituksista että yleensä poliisiyksikössä suoritettavasta harjoittelusta.

Toimintakäsikirja opetuksen suunnittelu sisältö haitari

Toimintakäsikirja opetuksen suunnittelu infolaatikko oikea palsta

Tutustu myös

Pedagogiset linjaukset

Ops-opas: käsikirja osaamisperustaiseen opetussuunnitelmatyöhön

Lisätietoa koulutusten toteuttamisesta

Poliisiksi (AMK)

Poliisin päällystötehtäviin (YAMK)

Pelastusalan päällystötehtäviin (AMK)

Poliisin täydennyskoulutus

Yksityisen turva-alan koulutus

Tilauskoulutukset

Lisätietoja Polamkin opiskelijalle tai henkilökunnalle

Opetussuunnitelmatyö (Poliisin intranet / Työtilat / Polamk OPSit ja totsut)

Täydennyskoulutus (Poliisin intranet / Henkilöstöasiat / Osaaminen ja koulutus / Täydennyskoulutus ) 

Kansainvälinen koulutus (Poliisin intranet / Henkilöstöasiat / Osaaminen ja koulutus / Kansainväliset koulutukset )