Forskning: Elpistolen är ett pålitligt och nyttigt redskap för polisen

Utgivningsdatum 22.9.2017 15.28
Nyhet

Elpistolen förebygger skador. Det visar en undersökning av användningen av elpistol i polisens arbete i Finland. Den färska undersökningen innehåller information som är unik också i en internationell jämförelse.

Polisen i Finland var bland de första som började använda elpistoler. Elpistolen infördes som ett officiellt maktmedelsredskap för polisen i Finland under det senare halvåret 2005. Undersökningen visar att elpistolen är för polisen ett nyttigt redskap som förebygger allvarliga skador.

– I vart femte fall räckte det med att hota med eller varna om användning av elpistol för att åstadkomma det önskade resultatet, säger kommissarie Henri Rikander från Polisyrkeshögskolan. Rikander har undersökt polisens användning av maktmedel.

Alla fall av användning av elpistol upptogs i undersökningsmaterialet

Undersökningsmaterialet utgjordes av alla fall år 2016 i vilka polisen i Finland använde elpistol, dvs. Taser, som fungerar med elektrisk ström. I fjol registrerade polisen sammanlagt 327 rapporter om användningen av elpistol. Över hälften av de polisuppdrag under vilka elpistol användes gällde skydd av person och skydd av liv och hälsa. Största delen av uppdragen ägde rum på kvälls- eller nattetid. I vart fjärde fall användes elpistol i en privat bostad. I polisens lokaler användes elpistol i ett fall av tio.

Elpistoler får bäras och användas endast av poliser som fått särskild utbildning till detta.

– I 88 procent av alla fall i vilka elpistol användes kunde man undvika person- och egendomsskador. Allvarliga skador kunde undvikas helt. Undersökningen visar att elpistolen är ett prestationssäkert, nyttigt och pålitligt redskap för polisen. Det är ändå aldrig riskfritt att använda maktmedel och det är alltid möjligt att polismannen eller målpersonen blir skadad.

Intressant information också internationellt

När polisen tryggar samhällsordningen blir det ofta nödvändigt att ingripa i människornas grundläggande och mänskliga rättigheter. Varje gång maktmedel används görs en anteckning i nödcentralsdatasystemet. För att få reda på i vilka situationer, varför och med vilka följder polisen använt maktmedel har utvecklats ett nytt informationssystem för insamling av data.

Polisyrkeshögskolan har sedan början av år 2016 följt upp polisens användning av maktmedel och de skador som skett till följd av maktmedelsredskap men som inte förknippas med situationer i vilka maktmedel har använts. Uppföljningen sker på uppdrag av Polisstyrelsen. Materialet samlas in dagligen, och det är unikt i hela Norden. Materialet har också redan väckt internationellt intresse.

– Användningen av elpistol har varit föremål för en livlig debatt. Sverige och Norge överväger som bäst att börja använda elpistol och testar detta redskap. Eftersom största delen av undersökningarna av polisens användning av maktmedel har gjorts i USA är den forskningsinformation som nu är tillgänglig i Finland mycket nyttig och viktig för Europa och särskilt för de nordiska länderna, berättar Rikander.

Artikeluppgifter: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab VOL 104, NO 2 (2017), The Use of Electroshock Weapons by the Finnish Police in 2016/ Henri Rikander

Mer information om projektet för uppföljning av polisens användning av maktmedel och Polisyrkeshögskolans övriga forsknings- och utvecklingsprojekt finns att få i projektsökfunktionen på Polisyrkeshögskolans webbplats på adressen www.polamk.fi/tki/projektihaku (på finska).

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor