Navigeringsmeny

Etiikka ja avoin tiede sisältö ruotsi

Etik och öppen vetenskap

Polisyrkeshögskolan har åtagit sig att följa god vetenskaplig praxis. Vi utför forskning på ett etiskt hållbart sätt och verkar i enlighet med forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar och principer.

Vi har undertecknat det finländska forskningssamfundets deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020–2025. Att förbinda sig till deklarationen innebär bland annat att vi främjar öppenhet i all verksamhet inom vårt forskningssamfund. De forskningssamfund som har undertecknat deklarationen vill utveckla kvaliteten på de vetenskapliga forskningsresultaten och de läromedel som baserar sig på dem samt deras genomslagskraft i hela samhället.

Publikationerna i Polisyrkes­hög­skolans publikationsserie är fritt tillgängliga på nätet i yrkeshög­skolornas Theseus-tjänst. En del av Polamks forskningsmaterial, till exempel materialet för Polisbarometern, finns fritt tillgängligt och kan utnyttjas av andra forskare via Samhällsvetenskapliga dataarkivet.

Vi utvecklar fortfarande vår verksamhet i enlighet med verksamhetsprinciperna för öppen vetenskap och forskning. Vid Polisyrkeshögskolan finns en arbetsgrupp som tillsatts för att utveckla den öppna vetenskapen och forskningen.

Mer information: [email protected]

Banneri Avoin tiede ja tutkimus sv

Näin haet tutkimuslupaa linkkilista ruotsi