Urvalsprov för finskspråkig polis (YH) -examen på Polamk

Utgivningsdatum 20.5.2021 8.30
Nyhet

Psykologiska test, att skriva en essä, löpa 1 500 meter, styrke- och koordinationsprov – vi testar de sökande på många olika sätt i Polamks urvalsprov.

Första skedet i urvalsprovet för finskspråkig polis (YH) -examen ordnas 20.–21.5. och 24.–28.5. vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Över 800 sökande från ansökningsperioden i oktober–december har anmält sig till provet.

– På grund av coronavirussituationen har vi varit tvungna att flytta på urvalsprovet för denna ansökningsperiod tre gånger, men nu kan de sökande äntligen testa sin lämplighet för polisutbildningen och polisyrket. Vi beaktar naturligtvis fortfarande coronavirussituationen i urvalsprovsarrangemanget så att vi kan ordna proven så säkert som möjligt, berättar chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

– Under hela coronatiden har vi delat in de sökande i mindre grupper än vanligt i urvalsproven och därför ordnat flera provdagar. Vi tillhandahåller de sökande ansiktsmasker under provtillfället och uppmanar dem att beakta säkerhetsavstånden, tvätta händerna och att använda handdesinfektionsmedel. Om man är sjuk eller har blivit exponerad för coronaviruset får man naturligtvis inte delta i urvalsprovet. 

Lämplighetsbedömningarna ger flest poäng

Urvalsprovets första skede omfattar ett fysisk test, ett skriftligt prov och psykologiska tester. Urvalsprovets totala längd på provdagen är nästan tio timmar.

De sökande som klarat sig bäst i det första skedet går vidare till provets andra skede som är i augusti 2021. I det andra skedet gör sökandena en individuell uppgift och en uppgift i grupp, deltar i en intervju samt genomgår tester som kompletterar lämplighetsbedömningen.

I urvalsprovet ger lämplighetsbedömningen flest poäng, sammanlagt 50 procent av det totala poängantalet. Det skriftliga provet omfattar 30 procent av det totala poängantalet medan det fysiska testet utgör 20 procent.

I urvalsprocessen ingår även en hälsoundersökning, ett narkotikatest, en säkerhetsutredning genomförd av Skyddspolisen och intygande av simkunnighet.

De sökande som blir antagna inleder sina polisstudier i oktober 2021.

Den svenskspråkiga polisutbildningen inleds med 1,5 års mellanrum. Nästa svenskspråkiga polis (YH) -grupp inleder sina studier i augusti 2021.

Information till sökande på webben

All information om urvalsprovet har samlats på adressen polamk.fi/sv/urvalsprov. Där hittar du bland annat urvalsprovsboken, anvisningar och bedömningsgrunder, videor om det fysiska testet och exempel på uppgifter ur det skriftliga provet.

Bekanta dig med avsnittet Urvalsprov på vår webbplats

Mer information om antagningen av studerande: [email protected]