Urvalsprovet för två ansökningsperioder och tidpunkten då utbildningen inleds flyttas

Utgivningsdatum 19.3.2021 14.48
Nyhet

Det första skedet av urvalsprovet för den finskspråkiga utbildningen polis (YH), som skulle ordnas i april, skjuts upp. Ändringen gäller både ansökningsperioden som avslutades i december 2020 och ansökningsperioden som avslutades i mars 2021. Även tidpunkten då utbildningen inleds ändras.

Urvals- och lämplighetsprovet för den finskspråkiga ansökningsperioden som avslutades i december har redan flyttats två gånger på grund av coronavirussituationen. Det första skedet av provet skulle ordnas i mitten av april. Då hade man också planerat att hålla det första skedet av provet för ansökningsperioden som avslutades i mars.

Det första skedet av urvalsprovet för den finskspråkiga ansökningsperioden som avslutades i december ordnas i maj, och provet för den ansökningsperiod som avslutades i mars flyttas till augusti.

– Coronasituationen är fortfarande sådan att vi inte under urvalsproven kan ta emot omkring tusen sökande från olika delar av Finland på ett säkert sätt till campus. För sökandena är ändringen av tidtabellen naturligtvis beklaglig, men vi kan inte ta risken att de som befinner sig på campus under provet exponeras för viruset, säger Polisyrkeshögskolans rektor Kimmo Himberg.

På grund av att urvalsprovet flyttas ändras också tiderna för då utbildningen inleds. Utbildningen för den finskspråkiga ansökningsperioden som avslutades i december flyttas från augusti till oktober 2021. I augusti inleds den svenskspråkiga utbildningen polis (YH). De som blir antagna under ansökningsperioden som avslutades i mars inleder sina studier i januari 2022, inte i oktober 2021. 

Det fysiska testet är en väsentlig del av urvalsprovet

Polisyrkeshögskolan ändrar inte urvalsgrunderna för polis (YH) -examen på grund av coronavirussituationen.

Det första skedet av urvals- och lämplighetsprovet har planerats så att det förekommer så få kontakter som möjligt. 

– I urvalsproven under coronatiden har vi delat in de sökande i mindre grupper än vanligt och därför ordnat flera provdagar. Vi har gett provdeltagarna anvisningar att hålla avstånd, tvätta händerna och använda handsprit. Dessutom har vi erbjudit de sökande andningsskydd under provet. Man har naturligtvis inte fått delta i provet om man har varit sjuk eller i karantän på grund av exponering, säger chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

–  Nu när coronasituationen under våren har utvecklats i en allvarligare riktning, är de ovan nämnda åtgärderna inte tillräckligt effektiva för att trygga hälsan för dem som deltar i provet eller vår övriga utbildningsverksamhet.

Urvalsprovet innehåller ett fysiskt test, utifrån vilket man bedömer om den sökande har tillräckliga grundläggande fysiska färdigheter för polisarbete, och om hens kondition är på en sådan nivå att hen klarar av polisutbildningen.

– Under det fysiska testet är det svårare att se till säkerhetsavstånd och använda andningsskydd än under tester som görs i klassrum. Vi förutsätter inte att sökandena använder ansiktsmask under det fysiska testet. Det fysiska testet är ändå en så väsentlig del av bedömningen av de sökandes lämplighet och funktionsförmåga att vi inte kan lämna bort det från urvalsprovet, konstaterar Haapala.

De sökande får alltid den nyaste informationen direkt

Vi meddelar de sökande om nya tidtabeller och andra eventuella ändringar per e-post och via sökandetjänsten i webbansökan. Vi uppdaterar också ändringarna på vår webbplats polamk.fi.  

Polisyrkeshögskolan ingår inte i den gemensamma ansökan. Polamk har ett eget urvalsprov, där det första skedet ordnas vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Det första skedet består av ett skriftligt prov, ett fysiskt test och psykologiska tester. De sökande som klarar sig bäst i det första skedet kommer vidare till provets andra skede, där de utför en individuell uppgift och en uppgift i grupp, deltar i en intervju samt gör tester som kompletterar lämplighetsbedömningen.

Vi väljer studerande till polisutbildningen i rangordning utifrån urvalsprovets sammanlagda poängantal, så att minimipoängantalet för lämplighetsbedömningen beaktas. Sammanlagt har 400 nybörjarplatser reserverats för utbildningar till polis (YH) som inleds 2021. Eftersom man var tvungen att flytta urvalsproven och tiderna för då utbildningen inleds, inleder högst 325 nya polisstuderande sina studier under 2021.

Tider för då polis (YH) -utbildningar inleds januari 2020 – januari 2021

Ansökningsperiod Urvalsprov, del 1  Utbildningen inleds Nybörjarplatser
5.5.–2.6.2020 augusti 2020 januari 2021 högst 100
25.6.–20.8.2020 september–oktober 2020 mars 2021   högst 100
25.6.–7.12.2020
(svenskspråkig utbildning)
februari 2021 augusti 2021  högst 25
28.10.–7.12.2020 maj 2021 oktober 2021  högst 100
10.2.−9.3.2021 augusti 2021  januari 2022  högst 100

Följande ansökningsperiod till den finskspråkiga utbildningen ordnas sommaren 2021. Vi publicerar en närmare tidtabell senare på vår webbplats. Den svenskspråkiga polis (YH) -utbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum.