Antalet misstänkta hatbrott minskade fortfarande i fjol

Utgivningsdatum 11.11.2021 9.03
Nyhet

Av Polisyrkeshögskolans årliga rapport om hatbrott framgår att polisen fick kännedom om något färre misstänkta hatbrott år 2020 än året innan.

Enligt rapporten registrerades det sammanlagt 852 brottsanmälningar som kategoriserades som misstänkta hatbrott. Under de senaste åren har antalet sjunkit mot den långsiktiga nivån före toppåret 2015.

De misstänkta hatbrotten kategoriserades enligt motiv i Polisyrkeshögskolans undersökning. I likhet med tidigare år innehöll de flesta hatbrottsanmälningarna 2020 särdrag som gäller etnisk eller nationell bakgrund. Polisen registrerade sammanlagt 646 stycken av dessa anmälningar, vilket är något färre än året innan. Den vanligaste brottsrubriceringen var fortfarande misshandel. 

Tolv procent av brottsanmälningarna som relaterade till etnisk eller nationell bakgrund gällde personer med romskt ursprung. Detta var en tredjedel mer än 2019. Den vanligaste brottsrubriceringen i det här sammanhanget var ärekränkning.

Av motiven för de misstänkta hatbrotten minskade antalet anmälningar som berörde funktionsnedsättningar mest. Dessa minskade med cirka en tredjedel jämfört med 2019. Över hälften av dessa misstänkta brott var ärekränkningar.  

Färre anmälningar om hatbrott i barer och restauranger 

År 2020 var den vanligaste brottsrubriceringen i de anmälningar av hatbrott som kom till polisens kännedom fortfarande misshandel. Det förekom fortfarande många verbala kränkningar, hot och trakasserier, eftersom deras sammanlagda antal utgjorde över hälften av alla brottsanmälningar. Oftast gäller dessa brottsanmälningar ärekränkningar och olagliga hot. 

Däremot minskade antalet brottsmisstankar i fråga om hets mot folkgrupp med en tredjedel jämfört med 2019. Polisen erhöll sammanlagt 71 anmälningar. Det motsvarande antalet året innan var 105. 

Liksom tidigare år var den vanligaste händelseplatsen för de misstänkta hatbrotten en väg, gata, torg eller någon annan plats utomhus. Det är dock värt att notera att antalet misstänkta hatbrott som inträffat i barer, restauranger och på dansplatser minskade med hälften jämfört med året innan. Detta kan åtminstone delvis bero på att vistelsen i barer och restauranger år 2020 begränsades på grund av COVID-19-pandemin. Under samma tid tillbringade människor mycket mer tid hemma, vilket kan vara en delorsak till att antalet fall där grannarna misstänktes för brott ökade klart.

Polisen kommer att få nya anvisningar om hatbrott

Enligt polisens anvisningar ska alla misstänkta hatbrott klassificeras med en separat hatbrottskod om målsäganden eller polisen ens delvis anser att gärningen är ett hatbrott. Klassificeringen är dock inte obligatorisk. 

I årsrapporten hade polisen själv klassificerat endast cirka en femtedel av fallen som hatbrott. Även om det utifrån i vilken grad polisen använder sig av klassificeringen av hatbrott inte går att direkt bedöma hur polisen identifierar hatbrott, finns det fortfarande behov av tilläggsutbildning. 

– Polisstyrelsen bereder för närvarande en ny anvisning om hatbrott som kommer att vara mer omfattande än den tidigare anvisningen. Även inrikesministeriet ordnar inom ramen för projektet Kompetenta utbildningar om hatbrott för poliser. En av dessa ordnas i dag den 11 november vid Polisyrkeshögskolan, berättar forskare Jenita Rauta. 

Polisyrkeshögskolan har följt med antalet misstänkta hatbrott i sin nuvarande omfattning sedan 2008. Statistik över hatbrott förs utifrån polisens riksomfattande brottsanmälningsuppgifter.

Antalet misstänkta hatbrott 2011–2020:

Motiv 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Etnisk eller nationell bakgrund 678 991 831 813 634 650 646
Religion eller
personlig övertygelse
68 133 149 235 155 133 108
Sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck
47 61 57 60 73 72 68
Handikapp 29 65 42 57 48 44 30
Sammanlagt 822 1 250 1 079 1 165 910 899 852