Den nya handboken ger råd till företag att anmäla om cyberbrott till polisen

Utgivningsdatum 26.3.2021 9.58
Nyhet

Varför lönar det sig för företag att anmäla cyberbrott till polisen? Hur framskrider förundersökningen? Med vilka åtgärder kan företaget främja utredningen av cyberbrott?

På dessa frågor svarar Polisyrkeshögskolan (Polamk) och Jyväskylä yrkeshögskola (JAMK) i den nya handboken ”Kyberrikos on poliisiasia ‒ opas yrityksille kyberrikostutkinnan kulusta” (Cyberbrott är ett polisärende ‒ handbok för företag om cyberbrottsutredning). Syftet är att informera nyckelpersoner i företagen om cyberbrott, beredskap för cyberbrott och hur polisens förundersökning framskrider.

Bakgrunden till handboken är experter vid Polamk och JAMK som funderat på om tröskeln för att anmäla cyberbrott till polisen sänks om företagen får mera information om brottsutredning. Den som fallit offer för cyberbrott kan bli förvirrad av att, till exempel, flera myndigheter ber in anmälan om samma fall. En del anmälningar är frivilliga och en del lagstadgade och varje myndighet har en egen infallsvinkel. 

‒ Myndigheterna vore ofta beredda att behandla fallen tillsammans, vilket skulle vara till fördel. Behörighetsgränserna kommer dock emot och därför måste olika myndigheter få en egen anmälan och tillstånd av offret att ge ut information, säger forskare Anna Leppänen vid Polisyrkeshögskolan.

Fiktiva exempel och praktiska anvisningar

Handboken består av tre delar. Den första delen åskådliggör varför det lönar sig att anmäla cyberbrott till polisen och å andra sidan vilka orsaker som inverkar på att ett brott inte anmäls. 

‒ Det finns inte bara en orsak till att inte anmäla, utan det är ofta fråga om en avvägning mellan olika intressen. Företaget kan till exempel fundera på förundersökningens fördelar i förhållande till det besvär som förorsakas. Vi vill öppet föra fram olika synvinklar så att företagen kan beakta dem, konstaterar Leppänen.

Andra delen fokuserar på att beskriva förundersökningen av cyberbrott med hjälp av fiktiva exempel som påminner om verkliga fall. Tredje delen presenterar praktiska anvisningar om, bland annat, typ av information polisen behöver under cyberbrottsutredningen eller hur företaget kan förbättra brottsutredningen med egna åtgärder. 

Med hjälp av handboken vill experter vid Polamk och JAMK väcka diskussion i företagen oberoende av dess storlek och bransch. 

‒ Vi hoppas att handboken får företagsledningen att stanna upp och fundera redan på förhand om de ska anmäla ett eventuellt cyberbrott till polisen. Visserligen förutsätter fallet en situationsspecifik bedömning, men beslutsfattandet underlättas av att på förhand genomgå processen.

Handboken ”Kyberrikos on poliisiasia ‒ opas yrityksille kyberrikostutkinnan kulusta” har uppstått som ett samarbetsresultat mellan Polamk och JAMK och är en del av projekt CYBERDI, finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Den praxis som presenteras i handboken har utarbetats tillsammans med myndigheter och företag. 

Forskning och utveckling Polisyrkeshögskolan Tammerfors