Översikt: Den frivilliga räddningstjänsten är en pålitlig och förmånlig partner för polisen

Utgivningsdatum 3.1.2017 15.09
Nyhet

Enligt en kartläggning gjord av Polisyrkeshögskolan är den frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) en viktig och pålitlig partner för polisen och utan vilken polisen inte skulle klara av alla uppdrag. Det är även förmånligt att använda den frivilliga räddningstjänsten. De frivilliga används oftast för att leta efter försvunna personer.

Polisyrkeshögskolan har gjort en utredning om vad samarbetet mellan polisen och den frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) kostar och hur samarbetet fungerar. Den frivilliga räddningstjänsten är en sammanslutning av 52 föreningar och organisationer vars uppgift är att stöda myndighetsverksamheten. Vapepa har 1 500 larmgrupper runt om i landet med cirka 22 500 frivilliga medlemmar.

I översikten som gjordes på uppdrag av polisstyrelsen granskades hur ofta polisenheterna har använt de frivilliga som hjälp och hur många avtalsenliga ersättningar som betalats ut under 2010–2015.

Enligt översikten är frivilligorganisationerna en betydande och kostnadsförmånlig samarbetspartner för polisen.

De frivilliga kan hjälpa till bland annat med efterspanings- och räddningsuppdrag som avses i polislagen samt i biståndsuppgifter som stöder den förundersökning och polisundersökning som polisen utför. Konkret består hjälpen av olika efterspaningsuppdrag men de frivilliga ger även hjälp åt evakuerade, ordnar psykiskt stöd och service samt spärrar av områden.

Enligt samarbetsavtalet mellan polisen och frivilligorganisationerna betalas ersättningar för uppdragen åt organisationen Vapepa som använder de insamlade medlen för att ordna utbildning och övningar samt skaffa materiel.

Att leta efter försvunna är det centrala uppdraget

De frivilligas hjälp används oftast för att leta efter försvunna personer. Polisen får årligen i genomsnitt 1 500 anmälningar om försvunna personer, av dem förblir 20–40 försvunna varje år. Enligt Vapepas databas har polisen använt frivilligorganisationens hjälp i genomsnitt 225 gånger om året. Största delen av larmen har gällt människor som gått vilse eller försvunnit.

Enligt översikten har i genomsnitt 28 personer deltagit i ett spaningsuppdrag och en sökare har bidragit med en insats på fyra timmar. Kostnaderna för en sökare för ett uppdrag har i genomsnitt varit 21 euro.

Polisinrättningarna anser att Vapepas verksamhet är välorganiserad och kostnadseffektiv. Särskilt mervärde ger de spaningshundar som Vapepa har till sitt förfogande.

Enligt översikten spelar de frivilliga en avgörande viktig roll i spaningen efter personer och i många fall, särskilt i glesbygden, hade polisen inte klarat av uppdraget utan frivilliga yrkesmänniskor.

Man ansåg det finnas behov i att utveckla rapporteringen om samarbetet. Polisinrättningarnas och Vapepas rapportering borde vara enhetligt och varaktigt på nationell nivå, eftersom en systematisk statistikföring skulle betjäna bådas verksamhet. Av den nuvarande statistiken framgår inte verksamhetens särdrag och kostnader på ett heltäckande sätt.

Översikten "Poliisin ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhteistoiminta ja sen kustannukset 2010–2015" (Polisens och den frivilliga räddningstjänstens samarbete och kostnader för samarbetet 2010–2015) kan läsas (på finska) på Polamks webbplats www.polamk.fi/julkaisut .

Du hittar Polamks forsknings- och utvecklingsprojekt med projektsökningen .

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor