Särskilda förutsättningar för häktning i omfattande behandling för första gången

22.1.2021 9.36

Häktning innan en dom meddelas innebär alltid ett allvarligt ingrepp i de grundläggande rättigheterna, människorättigheterna och den personliga friheten, som åtnjuter skydd av människorättskonventionerna och grundlagen.

Trots detta har det hittills skrivits ganska lite om de särskilda förutsättningarna för häktning i den inhemska rättslitteraturen.

I Kari Järmäläs verk 'Ennen tuomion antamista tapahtuvan vangitsemisen erityiset edellytykset', som publicerats i Polisyrkeshögskolans publikationsserie, behandlas ämnet för första gången i denna omfattning. I verket har man utrett omständigheter som påverkar bedömningen av de särskilda förutsättningarna för häktning – såsom eventuell risk för kartläggning, inblandning eller fortsättning – och deras betydelse. Samtidigt beaktas också utmaningarna i anslutning till ämnet samt utvecklingen av regleringen eller bedömningspraxisen i anslutning till det. 

– Innehållet i de särskilda förutsättningarna för häktning har traditionellt stött sig starkt på underrättspraxis, men också högsta domstolen har under de senaste åren gett centrala avgöranden. Frågan är alltså aktuell. Vidare kan man dock anse att det är svårt att tolka de särskilda förutsättningarna för häktning, eftersom till exempel omständigheterna från fall till fall kan skilja sig avsevärt från varandra, säger kriminalkommissarie Kari Järmälä. 

Genom granskningen i verket framgår betydelsen av de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt spänningen mellan den brottsmisstänktes rättsskydd och genomförandet av straffansvaret.

Publikationen är avsedd särskilt för personer som är undersökningsledare vid polisen, Tullen eller Gränsbevakningsväsendet samt för personer som är misstänkta för brott. Det är också nyttigt att läsa för alla som är intresserade av de rättsliga förutsättningarna för frihetsberövande.
 

Polisyrkeshögskolan Tampere
Polisyrkeshögskolan
forskning och utveckling
forskningsverksamhet
polishögskolor