Tilläggsresurserna till utredning av ekonomisk brottslighet syns inte i resultaten

Utgivningsdatum 21.6.2017 13.39
Nyhet

Under de senaste åren har det anvisats mer resurser för utredning av ekonomiska brott, men satsningen syns inte i resultaten. Problem med stresshantering har däremot ökat.

Antalet polisanmälda ekonomiska brott ökade under åren 2010−2016 från ungefär 1600 till 2000. Samtidigt blev antalet öppna fall större. Utredning av ekonomiska brott handlar särskilt om skattefusk, bokföringsbrott och gäldenärsbrott.

Utredning av ekonomisk brottslighet har granskats av polisyrkeshögskolan. Undersökningen "Polisiär utredning av ekonomiska brott år 2015" är nyutkommen. Den första motsvarande undersökningen genomfördes år 2011. I denna rapport, som i den föregående, observeras den ekonomiska brottsutredningens tillstånd inom polisen från många olika synvinklar. I teman ingår bl a organiserings- och personalfrågor samt samarbetet med diverse partners.

Materialet för forskningsarbetet samlades in från personalen inom utredning av ekonomiska brott med ett e-formulär mot slutet av året 2015. Under de senaste åren har över 400 personer arbetat inom utredning av ekonomisk brottslighet. 208 personer svarade på enkäten, så att svarsprocenten blev 51. Av de svarande var 74 procent män och 26 procent kvinnor. 83 procent av de svarande hade polisiär grundutbildning.

Tilläggsresurser beviljade till utredning

Förhållandena för utredning av ekonomisk brottslighet har blivit såtillvida bättre, att antalet svarande som såg resurssituationen för sin enhet i positiv dager sedan år 2011 betydligt ökat. Genom tilläggsfinansiering har det kunnat rekryteras ny visstidsarbetskraft till bekämpning av ekonomisk brottslighet.

- Resursökningen innebär dock inte direkt bättre resultat, om enheterna inte kan granska kritiskt sina egna kunskaper och utvecklingsbehov, konstaterar forskningsledare Vesa Muttilainen .

År 2015 ägnade enheterna mer arbete än tidigare åt andra saker än ekonomiska brottsutredningar. Detta berodde delvis på att enkäten genomfördes vid en tidpunkt då resurser överfördes till utredning av invandringsfrågor.

Vinning av brott har minskat – orsaker borde utredas

I fjol uppgick värdet på den egendom som beslagtogs p g a utredning av ekonomiska brott bara till 15 miljoner euro, det minsta under det pågående årtiondet. Å andra sidan minskade även det uppskattade antalet brottsskador.

- Penningsummorna i målen varierar mycket från år till år, och enstaka storbrott kan ha avsevärt inflytande. Varför det ackumuleras mindre vinning av brott är dock en fråga som borde utredas noggrannare, anser forskare Suvi-Tuuli Mansikkamäki .

De nuvarande resultatmåtten för utredning av ekonomiska brott föranleder utredarna att koncentrera sig på enkla och lättuppklarade mål. Utredningspersonalen önskade att resultatmåtten skulle beakta bättre målets karaktär, vinningen av brott och domstolsutslaget.

Tungt utredningsarbete leder till utmattning

Utredning av ekonomiska brott innebär vanligen självständigt arbete som känns utmanande i positiv bemärkelse. Avigsidor är bl a ensamheten i arbetet och stora, mödosamma utredningar.

De som arbetar inom utredning av ekonomiska brott är för det mesta nöjda med arbetet. Avsikter att byta jobb förekommer sällan och beror på ledarskapsproblem eller på bristande motivation. Antalet anställda som kände sig motiverade att sköta sina uppgifter har dock minskat avsevärt, och avsikter att byta jobb inom polisorganisationen ökade i jämförelse med år 2011. Det var också fler än tidigare som inom närmaste framtid skulle pensioneras.

När mannskapet och ledningen jämfördes, var missnöjet med arbetet och motivationsproblemen särskilt typiska för mannskapet. Förmännen har däremot mer erfarenhet av utmattning p g a emotionellt ansträngande arbete.

- Man borde skräddarsy olika metoder för olika grupper för att upprätthålla och förbättra stresshanteringen och arbetsmotivationen. I samband med utbildningsplaneringen vore det nyttigt att särskilt se till, att kontinuiteten i ledarskapskapskunskaper inom utredning av ekonomiska brott bibehålls, föreslår Mansikkamäki.

Förändringar i verksamhetsmiljön skapar kontinuerligt forskningsbehov

Sedan början av 2000-talet har det skett flera organisationsreformer inom polisen, senast i början av år 2014. Förändringarna har på många sätt påverkat resurssituationen, personalens ställning och arbetsuppgifterna.

Medan verksamhetsmiljön förändras, är det viktigt att följa med tillståndet inom utredning av ekonomiska brott. Nästa gång kommer det att undersökas mot slutet av år 2019.

Undersökningen kan läsas på Polamks webbsidor under adressen www.polamk.fi/julkaisut (på finska).

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor