Undersökningsprojekt vid Polamk om lägesbild av IT-relaterad brottslighet

Utgivningsdatum 6.11.2015 13.19
Nyhet

Undersökningsprojekt vid Polamk om lägesbild av IT-relaterad brottslighet

Vid Polisyrkeshögskolan har man startat ett nytt undersöknings- och utvecklingsprojekt, under vilket man kartlägger dagsläget av arbetet kring lägesbilden av IT-relaterad brottslighet i Finland.

- Målet är att sammanställa en helhetsbild av hur man skapar lägesbilden av IT-relaterad brottslighet i Finland. Med IT-relaterad brottslighet avses brott som riktas mot informationsnät och tjänster som tillhandahålls via dessa, berättar forskare Anna Leppänen vid Polisyrkeshögskolan.

- Utifrån intervjuer med experter och en workshop kommer man att avsluta projektet med att framföra tio konkreta förslag till hur arbetet med lägesbilden kan utvecklas. Målet på längre sikt är att få till stånd en permanent process för myndigheter och den privata och akademiska sektorn för att sammanställa lägesbilden av IT-relaterad brottslighet.

Undersökningen är en del av polisens övergripande cyberplan. I bakgrunden finns också regeringsprogrammets mål att utarbeta en gemensam lägesbild av säkerheten i fråga om informationsnät och datakommunikation.

Projektet Tietoverkkorikollisuuden tilannekuva ('Lägesbild av IT-relaterad brottslighet') har erhållit finansiering via anslagen för undersöknings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande. Andra aktörer i projektet är polisens Cybercenter, Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket och Tammerfors universitet. Projektet fortsätter fram till februari 2016.

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor