Utredning: Korruption och penningtvätt hänger ihop

Utgivningsdatum 7.6.2021 16.12
Nyhet

Nordiska aktörer kan utnyttjas för penningtvätt i samband med korruption, även om det förekommer relativt lite synlig korruption i de nordiska länderna, såsom mutor.

Polisyrkeshögskolans färska utredning belyser sambanden mellan korruption och penningtvätt i Norden. I projektet som finansierats av Nordiska ministerrådet har man granskat särskilt mutor i samband med internationell affärsverksamhet. Enligt utredningen kan mutor som getts i samband med internationell affärsverksamhet döljas till exempel med hjälp av konsulter eller komplicerade företagsstrukturer. 

‒ I de nordiska länderna har det framkommit fall där företag inom ICT-branschen, logistik, försvarsindustrin och finanssektorn har utnyttjats som mellanhänder mellan korrupta medel. Den internationella dimensionen gör det svårare att undersöka fallen. Hittills har det meddelats relativt få domar som gäller korruption i internationell affärsverksamhet eller penningtvätt med korrupta medel, säger forskare Saana Rikkilä. 

I utredningen genomfördes en litteraturöversikt, en statistisk granskning och en enkät till de nordiska utredningscentralerna för penningtvätt. I enkäten granskades respondenternas åsikter om samband mellan fenomenen och man samlade erfarenheter av fall där medel som misstänks vara föremål för penningtvätt eventuellt härstammar från korrupta åtgärder. Det framgår av utredningen att de som enligt lagen om förhindrande penningtvätt är anmälningsskyldiga har en avgörande roll för att identifiera korruption, men det är svårt att identifiera och reda ut korruption. 

Samarbete krävs för att motarbeta korruption

Projektet fortsätter inom ramen för KORPEN 2 (Korruption i samband med näringsverksamhet i Norden), där man undersöker praxis hos myndigheterna och de som enligt lagen om förhindrande av penningtvätt är anmälningsskyldiga, för att identifiera korruption. Projektet koncentrerar sig i synnerhet på gränsöverskridande mutor och tvätt av dessa medel. 

Korruption är mångfacetterat och svårt att greppa, vilket gör det besvärligt att motarbeta korruptionen. I bedömningar som gäller effektiviteten av korruptionsbekämpning har man fäst vikt vid övervakningen av underleverantörer samt skyddet för tipsare i Norden. Branschöverskridande samarbete och utbildning är viktigt då man motarbetar korruption. 

‒ Syftet med det nya projektet är bland annat att sammanställa god praxis och finna eventuella nya indikatorer för att förbättra bekämpningen av korruption. Vi strävar också efter att utveckla och förstärka det nordiska samarbetet, säger projektchef Pirjo Jukarainen.

Det fortsatta projektet som beställts av justitieministeriet och som finansieras av Nordiska ministerrådet avslutas i januari 2022.