Utredning: Polisutbildningens anknytning till arbetslivet kan stärkas

Utgivningsdatum 24.5.2017 13.46
Nyhet

Polisyrkeshögskolans traditionellt kraftigt arbetslivsorienterade undervisning kan utvecklas från den nuvarande. I en utredning som gäller Polisyrkeshögskolans verksamhet föreslås att ett nytt servicekoncept tas i bruk. Konceptet ger organisationer och företag uppdrag i form av samarbete mellan Polisyrkeshögskolans FUI-kompetens och studerande.

Grundexamen för polis ändrades om till yrkeshögskoleexamen 2014. I enlighet med principerna för yrkeshögskoleutbildningen ska undervisningen grunda sig på mål som är härledda från arbetslivet, men utbildningen måste också ge färdigheter att utveckla och förnya arbetslivet. Undervisningen och studierna ska dessutom sammanknytas med forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI).

Tjänster för olika kundgruppers behov

I utvecklingsprojektet som genomfördes vid Polisyrkeshögskolan 2016 utreddes styrkorna och utvecklingsbehoven i fråga om Polisyrkeshögskolans anknytningar till arbetslivet. Därtill söktes idéer för hur verksamheten kan utvecklas.

Undervisningen vid Polisyrkeshögskolan har traditionellt varit arbetslivsorienterad, men anknytningen till arbetslivet kan stärkas med ett nytt servicekoncept.

– I undervisningen vid andra yrkeshögskolor är serviceproduktionen tydlig för olika kundgrupper utifrån kundgruppernas behov och uppdrag. Undervisningen har på så sätt nära anknytning till arbetslivet och producerar sådan FUI- och projektkompetens som eftersträvas uttryckligen i yrkeshögskoleexamen. Polisyrkeshögskolan kunde låta andra yrkeshögskolor vara modellen för detta, säger Joanna Kalalahti , forskare vid Polisyrkeshögskolan.

Vid Polisyrkeshögskolan har det upplevts som en utmaning att förena den praktiska undervisningen och studierna med FUI-verksamheten. Det nya servicekonceptet skapar bättre förutsättningar än tidigare att utveckla helheten som består av FUI-projekt och studerandearbeten som multiprofessionellt samarbete.

– I uppdragen kan man till exempel testa polisens redskap, anordningar och utrustning. Med företag och andra organisationer kan man utveckla nya säkerhetslösningar och medborgarna kan inkluderas i arbetet för att få en användarsynvinkel.

En försökskultur skapas

Försöksverksamheten har under den senaste tiden utnyttjats som en metod för strategisk utveckling. Även vid Polisyrkeshögskolan anses det vara viktigt att stärka försökskulturen. Den eftersträvade FUI-kompetensen i yrkeshögskoleexamen behöver en gynnsam tillväxtmiljö som inte grundar sig enbart på en förnyelse av den traditionella poliskompetensen.

En del av Polisyrkeshögskolans och polisens projekt är hemliga, men likartade projekt genomförs bland annat tillsammans med företag även vid andra yrkeshögskolor.

– Polisen är en organisation som ändrar kurs långsamt. En viss försiktighet kan skönjas och det finns kanske också en rädsla för misstag. Systematiska försök är ett snabbt och säkert sätt att testa nya idéer kontrollerat och en mångsidigare växelverkan bidrar till att polisens kunnande kan utnyttjas bättre i samhället.

Forskningsrapporten (på finska) är tillgänglig på Polisyrkeshögskolans webbplats www.polamk.fi/julkaisut .

Du kan söka bland projekten här: Polisyrkeshögskolans forsknings- och utvecklingsprojekt .

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor