Navigeringsmeny

Kirjastojärjestelmä tietosuojaseloste ruotsi

Behandling av personuppgifter i anslutning till bibliotekssystemet vid Polis­yrkes­högskolans bibliotek

Vår behandling av dina personuppgifter följer Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

1. Personuppgifts­ansvarig

Polisyrkeshögskolan
PB 123 (Vaajakatu 2), 33721 Tammerfors
[email protected]
0295 480 121 (växel)

2. Personuppgifts­ansvarigs kontaktpersoner i dataskyddsfrågor

jurist Kimmo Lehtimäki
förvaltningsdirektör Pirkka Kuusela

Kontaktpersonernas kontaktuppgifter finns i punkt 1.

3. Registrerad

Den registrerade är en kund som har ett bibliotekskort till Polisyrkeshögskolans bibliotek och vars personuppgifter har sparats i bibliotekssystemet vid Polisyrkeshögskolans bibliotek.

4. Syftet med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Biblioteket använder kundregistret för övervakning av lån, indrivning, statistikföring, kommunikation och till planerings- och utredningsuppgifter för biblioteket och för anskaffning av material med hjälp av de rapporter som fås från systemet. Dina uppgifter kan vid behov kontrolleras i befolkningsdatasystemet eller i polisförvaltningens personalsystem för till exempel fakturering eller indrivning.

För dessa ändamål sparar vi följande uppgifter om våra kunder i bibliotekssystemet:

Personuppgifter:

 • förnamn och efternamn
 • personbeteckning (kunder utanför polisförvaltningen)
 • födelsedatum (polisförvaltningens kunder)
 • hemadress (kunder utanför polisförvaltningen)
 • arbetsadress (polisförvaltningens kunder)
 • e-postadress.

Uppgifter om kundrelationen:

 • bibliotekskortets kod
 • bibliotekskortets användarkod (PIN-kod) krypterad
 • kund- och statistikgrupp
 • kundens lån och reserveringar och eventuellt låneförbud
 • bibliotekssystemets interna ID.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på Polisyrkeshögskolans uppgift och personuppgiftsgivarens samtycke (artikel 6.1 a, b och c i den allmänna dataskyddsförordningen).

5. Mottagargrupper av personuppgifter

Vid Polisyrkeshögskolan behandlas dina personuppgifter av personalen vid Polisyrkeshögskolans bibliotek samt administratören av bibliotekssystemet.

6. Personuppgifternas förvaringstid

Kundrelationen för studerande vid Polisyrkeshögskolan och därmed även personuppgifterna bevaras i systemet under den tid examensstudierna pågår. Om du hör till andra kundgrupper förvaras personuppgifterna i tre år från den senaste lånehändelsen. Du kan också via vår kundtjänst be att dina personuppgifter omedelbart tas bort från systemet om du inte har gällande lån från vårt bibliotek.

7. Tillgång till egna personuppgifter

När du loggar in på Polisyrkeshögskolans bibliotekets Polamk-Finna webbplats överförs dina kunduppgifter till Nationalbibliotekets Finna-system.

Mer information om dataskydd på Finnas webbplats

8. Rättelse av egna personuppgifter

Du har rätt att av Polisyrkeshögskolan få veta om dina personuppgifter behandlas och att få en utredning om vilka uppgifter vi har om dig. Du har också själv möjlighet att kontrollera alla inmatade uppgifter.

9. Radering av uppgifter

Du har rätt att begära rättelse av dina uppgifter. Rättelseyrkandet ska framställas skriftligen och sändas till den registeransvarige. Rättelseyrkandet kan också framställas personligen vid Polisyrkeshögskolan.

10. Rätt att motsätta sig att uppgifterna behandlas och att yrka på begränsad behandling

Du har rätt att när som helst begära att dina uppgifter raderas.

11. Rätt att motsätta sig att uppgifterna behandlas och att yrka på begränsad behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och begära att behandlingen begränsas tills frågan om Polisyrkeshögskolans rätt att behandla dina personuppgifter har avgjorts.

12. Rätt att lämna ärendet till dataombudsmannen för behandling

Om du anser att Polisyrkeshögskolan behandlar dina personuppgifter lagstridigt har du rätt att föra ärendet till dataombudsmannen för behandling.

Dataombudsmannens kontaktinformation:

Dataombudsmannens byrå
PB 800 (Fågelviksgränden 4), 00531 Helsingfors
0295 666 700 (växel)
[email protected]