Navigeringsmeny

Polamkin tapahtumien tietosuojaseloste 

Dataskydds­beskrivning för Polisyrkes­högskolans evenemang

Vår behandling av dina personuppgifter följer Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

1. Personuppgifts­ansvarig

Polisyrkeshögskolan
PB 123 (Vaajakatu 2), 33721 Tammerfors
[email protected]
0295 480 121 (växel)

2. Personuppgifts­ansvarigs kontaktpersoner i dataskyddsfrågor

jurist Kimmo Lehtimäki
lektor Petri Hankaniemi

Kontaktpersonernas kontaktuppgifter finns i punkt 1.

3. Registrerad

Person som anmält sig till ett evenemang som arrangeras av Polisyrkeshögskolan eller ett evenemang som arrangeras i Polisyrkeshögskolan. Med evenemang avses exempel möten, seminarier, föreläsningar eller fester.

4. Syftet med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter då vi informerar dig om de praktiska arrangemangen för evenemanget samt programmet för kommande evenemang, om du har gett ditt samtycke till att dina uppgifter sparas på vår postningslista.

Vi behandlar även dina personuppgifter inom vår passerkontroll, så att vi kan garantera säkerheten för personer som vistas i våra utrymmen.

Om Polisyrkeshögskolan arrangerar servering under evenemanget, bifogas en deltagarlista (namn, befattning och organisation) till bokföringsmaterialet.

Vi försäkrar oss även om att individuella behov beaktas (exempelvis hinderfrihet och specialdieter).

Behandlingen av personuppgifter utgår från Polisyrkeshögskolans ovan nämnda syfte (berättigade intresse) i egenskap av arrangör för evenemanget eller innehavare av de utrymmen som används för att arrangera evenemanget (allmänna dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1 f).

5. Mottagargrupper av personuppgifter

Vid Polisyrkeshögskolan behandlas dina personuppgifter av personer som ansvarar för evenemangets arrangemang och passerkontroll.

6. Personuppgifternas förvaringstid

Vi förvarar uppgifter om besökare i högst tre månaders tid.

Vi sparar dina uppgifter på postningslistan tills du meddelar oss att du inte längre vill ta emot meddelanden om Polisyrkeshögskolans evenemang.

Vårt bokföringsmaterial förvarar vi i sex år.

7. Tillgång till egna personuppgifter

Du har rätt att av Polisyrkeshögskolan få reda på om dina personuppgifter behandlas samt att få en redogörelse över vilka uppgifter vi har om dig.

8. Rättelse av egna personuppgifter

Du har rätt att begära att dina uppgifter rättas. Rättelseyrkande ska göras skriftligt och skickas till registerföraren. Rättelseyrkandet kan även lämnas personligen på Polisyrkeshögskolan.

9. Radering av uppgifter

Du har rätt att när som helst be om att dina uppgifter raderas.

10. Rätt att motsätta sig att uppgifterna behandlas och att yrka på begränsad behandling

Du har rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas och att yrka på begränsad behandling, tills frågan om Polisyrkeshögskolans rätt att behandla dina personuppgifter har avgjorts.

Du kan inte delta i ett evenemang som ordnas i Polisyrkeshögskolans utrymmen om du har ångrat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter för passerkontroll och lagring av dina uppgifter i registret över kunder och besökare som upprätthålls av Polisyrkeshögskolan.

11. Rätt att föra ärendet till dataombudsmannen för behandling

Om du anser att Polisyrkeshögskolan behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot lag har du rätt att föra ärendet till dataombudsmannen för behandling.

Dataombudsmannens kontaktinformation:

Dataombudsmannens byrå
PB 800 (Fågelviksgränden 4), 00531 Helsingfors
0295 666 700 (växel)
[email protected]