Antalet misstänkta hatbrott ökade tydligt

Utgivningsdatum 13.10.2022 10.00
Nyhet

Enligt Polisyrkeshögskolans årsrapport kom en femtedel fler misstankar om hatbrott till polisens kännedom 2021 än året innan.

Enligt rapporten Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2021 (Årsrapporten om hatbrott 2021) registrerades i fjol sammanlagt 1 026 brottsanmälningar som definierades som misstänkta hatbrott. Antalet brottsanmälningar ökade för första gången sedan 2017. 

De misstänkta hatbrotten kategoriserades enligt motiv i Polisyrkeshögskolans undersökning. I likhet med tidigare år innehöll de flesta hatbrottsanmälningarna 2021 särdrag som gäller etnisk eller nationell bakgrund. Polisen registrerade 706 stycken av dessa anmälningar, vilket är något fler än året innan. Den vanligaste brottsrubriceringen var fortfarande misshandel. 

14 procent av brottsanmälningarna som relaterade till etnisk eller nationell bakgrund gällde personer med romskt ursprung. Detta är 13 procent mer än 2020. Den vanligaste brottsrubriceringen i det här sammanhanget var misshandel. Av de personer som var bosatta i Finland och vars nationalitet inte var finländsk utsattes somaliska medborgare relativt sett mest för misstänkta hatbrott.

Antalet anmälningar om hatbrott i anslutning till religion eller övertygelse var 133 och antalet ökade likaså jämfört med året innan. En tredjedel av dessa fall var olagliga hot. De vanligaste utsatta var muslimer.

Polisen fick i fjol kännedom om 126 brottsanmälningar vars motiv misstänktes ha samband med sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Detta är 85 procent mer än 2020. Cirka en tredjedel av de misstänkta brotten var ärekränkningar.

Av motiven för de misstänkta hatbrotten ökade antalet anmälningar som berörde funktionsnedsättningar mest. Dessa fördubblades jämfört med 2020. Antalet anmälningar var sammanlagt 61 och nästan hälften av de misstänkta brotten var ärekränkningar.

Ärekränkning den vanligaste brottsrubriceringen för första gången

I anmälningarna om hatbrott 2021 ingick 1 390 huvudbrott. När man beaktar alla hatmotiv blev ärekränkning den vanligaste brottsrubriceringen för första gången. Dessa var sammanlagt 414 stycken. Den vanligaste brottstypen i anmälningar om hatbrott som polisen fått kännedom om tidigare har varit misshandel. Det förekom fortfarande många andra verbala kränkningar, hot och trakasserier, och dessa ingick i över hälften av alla brottsanmälningar.

Antalet brottsmisstankar om hets mot folkgrupp sjönk dock ytterligare. Polisen erhöll sammanlagt 41 anmälningar. Det motsvarande antalet året innan var 71. 

Polisyrkeshögskolan har följt med antalet misstänkta hatbrott i sin nuvarande omfattning sedan 2008. Statistik över hatbrott förs utifrån polisens riksomfattande brottsanmälningsuppgifter.

Brottsanmälningar som innehöll misstänkta hatbrott 2016–2021

Motiv 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Etnisk eller nationell bakgrund 831 813 634 650 646 706
Religion eller personlig övertygelse 149 235 155 133 108 133
Sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 57 60 73 72 68 126
Handikapp 42 57 48 44 30 61
Sammanlagt 1 079 1 165 910 899 852 1 026
Forskning och utveckling Poliisin toiminta ja kehittäminen Polisyrkeshögskolan Rikokset ja tutkinta Tammerfors