Enkät: Samarbetspartnerna ger utmärkta vitsord för Polisyrkeshögskolans verksamhet

Utgivningsdatum 18.12.2020 11.09
Nyhet

Resultaten från Polisyrkeshögskolans (Polamk) intressentgruppsenkät som genomfördes hösten 2020 har färdigställts. Enkäten besvarades av över 400 samarbetspartner från finländska och utländska polisorganisationer, högskolor och forskningsinstitut, den offentliga förvaltningen samt företag och organisationer. Svarsprocenten blev 43.

Samarbetspartnernas åsikter om Polisyrkeshögskolan var mycket positiva. Samarbetspartnerna uppskattade särskilt utbildningens kvalitet, personalens yrkesskicklighet och sakkunskap samt den finländska polisutbildningens progressivitet. Bland de öppna svaren fanns också konstruktiv respons, som oftast gällde verksamhetens byråkrati och slutenhet.

Samarbetspartnerna utvärderade också påståenden om Polisyrkeshögskolan på skalan 1-4. Vitsorden var mycket positiva då till och med det lägsta medeltalet steg över tre. De bästa medelvärdena fick påståendena "Polisyrkeshögskolans utbildning är av hög kvalitet" (3,8), "Polisyrkeshögskolan är en uppskattad partner" (3,7) och "Polisyrkeshögskolans kommunikation är tillförlitlig" (3,7). Lägst bedömdes påståendena "Polisyrkeshögskolan kommunicerar aktivt och på eget initiativ" (3,3), "Polisyrkeshögskolan är en bra arbetsgivare" (3,3) och "Polisyrkeshögskolan är innovativ" (3,4).

- Polisyrkeshögskolan har år 2020 fått mycket positiva resultat i högskolornas imageforskning, en utredning som mäter ryktet, och nu i intressentgruppsenkäten. Det är bra att fundera närmare på vilka faktorer som påverkar att polisläroanstalten får så här bra respons om sin verksamhet av olika målgrupper, konstaterar rektor Kimmo Himberg.

NPS-rekommendationsindexet mäter respondentens vilja att rekommendera Polisyrkeshögskolan som samarbetspartner till andra på skalan -100–100. NPS-talet för Polisyrkeshögskolan blev 62, vilket kan anses vara ett bra resultat.

De viktigaste informationskällorna var kontakterna till Polisyrkeshögskolans personal, Polisyrkeshögskolans utbildningar, seminarier och evenemang samt innehållet på webbplatsen polamk.fi. Betydelsen av sociala medier för samarbetspartnerna har däremot minskat jämfört med föregående intressentgruppsenkät 2017, och de sociala mediernas kanaler betraktas nu som de minst betydelsefulla informationskällorna. Polisyrkeshögskolans nyhetskanal Twitter är som väntat den viktigaste sociala mediekanalen för samarbetspartnerna.  

Respondenterna från utländska organisationer var positivare än finländarna genom hela enkäten. Respondenterna inom polisorganisationen och finländska utbildnings- och forskningsorganisationer förhöll sig något mer kritiskt än andra till en del av påståendena.

Mer information och direkta citat om samarbetspartnernas synpunkter, samarbetsformer som intresserar dem och skillnader mellan olika organisationers respondenter finns i enkätens rapport på finska.