Poliisi hakee rooliaan julkisessa keskustelussa

Julkaisuajankohta 12.4.2022 9.05
Uutinen

Poliisilla on kyky viestiä nopeasti operatiivisissa tilanteissa, mutta julkisessa keskustelussa poliisi ei ole vielä löytänyt täysin paikkaansa. Haastavia ovat esimerkiksi tilanteet, jolloin poliisin omasta toiminnasta käydään kriittistä julkista keskustelua.

Poliisiammattikorkeakoulun kahdessa tuoreessa katsauksessa kartoitetaan poliisin yhteiskunnalliseen viestintään liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia poliisin näkökulmasta. Aihetta käsitellään myös esimerkkien valossa: tapaustutkimuksen kohteena ovat poliisin kohdistuvat rikos- ja väärinkäytösepäilyt sekä poliisin toiminta mielenosoituksissa.

Kartoitukset osoittavat, että poliisin toiminta- ja viestintäkulttuuri on murrosvaiheessa. Viestintä nähdään aiempaa selvemmin osana poliisin tehtäviä, kuten keinona käsitellä turvallisuutta vaarantavia ilmiöitä ja ehkäistä väärän tai haitallisen tiedon leviämistä. Poliisiyksiköiden välillä on kuitenkin suuria eroja siinä, missä vaiheessa muutos on.

– Poliisin viestintä on monin tavoin onnistunutta. Poliisissa viestinnän päätehtävänä pidetään kuitenkin edelleen operatiivista tiedottamista ja näkemykset poliisin osallistumisesta julkiseen keskusteluun vaihtelevat, toteaa tutkija Iina Sahramäki. 

– Useat tutkimukseemme osallistuneet poliisin edustajat toivat esille, että avoin julkinen keskustelu voi tuoda myönteisten seurausten lisäksi monia kielteisiä ja ennalta arvaamattomia seurauksia. Niistä monet kohdistuvat yksittäisiin henkilöihin. Tämä saattaa muodostua osallistumisen esteeksi samoin kuin se, että yhteiskunnallinen keskustelu on väistämättä myös normatiivista ja poliittista. 

Poliisi jää sivuun omaa toimintaa koskevassa keskustelussa

Poliisin perinteisen viranomaisviestinnän keinot eivät päde sellaisenaan nykyisessä mediaympäristössä. Nopeatempoisilla julkisen keskustelun foorumeilla reaktiivinen ja viiveellä tapahtuva viestintä johtaa helposti viestintätyhjiöön, joka saattaa antaa tilaa myös tahattomalle ja tahalliselle väärän tiedon leviämiselle.

Vaikka tilanteet ovat poliisille haastavia, ne antavat mahdollisuuden kehittää viestinnän vuorovaikutteisuutta ja keskustelua herättävien teemojen ennakointia. 

– On selvää, että poliisi ei voi ottaa kantaa yksittäisiin poliisiin kohdistuneisiin rikos- ja väärinkäytösepäilyihin, kun tapausten tutkinta tai selvitys on kesken. Poliisin tulisi kuitenkin osallistua yleisellä tasolla keskusteluun, jossa pohditaan poliisin voimankäyttöä ja poliisitoiminnan eettisyyttä. Toiminnan lainmukaisuudesta tiedottaminen on tarpeen, mutta yksinään se ei vielä riitä vaikuttamaan kansalaisten mielipiteisiin ja mielikuvaan, sanoo tutkija Pirjo Jukarainen.

Katsaukset liittyvät vuonna 2021 toteutettuun Poliisin yhteiskunnallinen viestintä - tutkimushankkeeseen, jossa kartoitettiin poliisin yhteiskunnallisen viestinnän nykytilaa, haasteita ja kehittämistarpeita.