Polisens trafiksäkerhetsarbete innebär riskhantering och främjande av laglydnad

Utgivningsdatum 18.5.2022 12.25
Nyhet

I Polamks nya publikation behandlas polisens trafiksäkerhetsarbete, dess effektivitet och indikatorer för att mäta den.

Uppföljningen och utvärderingen av polisens trafiksäkerhetsarbete har kritiserats för att vara för fokuserat på prestationer, såsom antalet blåstest, tiden som lagts på övervakningen och särskilda avgifter för trafikförseelse. Enligt kritiken säger det här ingenting om den egentliga nyttan som eftersträvas med polisens trafikövervakning. 

– Kritiken är endast delvis motiverad. Trafiksäkerheten är ett helhetsresultat som består av verksamheten inom hela trafiksäkerhetsfältet. Det är svårt att avskilja den del som endast tillhör polisen från den helhetliga effektiviteten, konstaterar Polamks specialforskare Vesa Huotari.

– Vi vet dock att polisen riktar övervakningen mot sådana faktorer som man vet att har en direkt koppling med säkerheten i trafiken. Sådana riskfaktorer är till exempel överhastighet eller för hög situationshastighet, att inte använda säkerhetsbälte och att använda mobilenheter medan man kör. Uppföljningen av resurserna som används för övervakningen av riskfaktorerna är motiverad och fungerar som ett bra substitut för direkt utvärdering av effektiviteten. 

I Polamks rapport ser man alltså på effektiviteten av polisens trafiksäkerhetsarbete ur synvinkeln för riskhantering. Riskhanteringen i sin tur sker genom lagstiftning. Polisens trafiksäkerhetsarbete är inriktat på att lagstiftningen i fråga ska respekteras i trafiken, att man lyckas hålla riskerna i anslutning till rörligheten på en av samhället godkänd nivå och att lagen täcker de verkliga riskerna och riskfaktorerna. 

– Att minimera mängden personer som skadar sig och dör i trafikolyckor är fortfarande det mål som är definierande för trafiksäkerhetsarbetet i helhet. Det ligger dock delvis utom polisens kontroll av effektiviteten. Av den här anledningen borde utvärderingen av effektiviteten av polisens trafiksäkerhetsarbete till exempel gälla förändringar i laglydnaden, uppskattningen av och stödet för trafiksäkerhetsarbetet bland medborgarna samt effektiviteten av utredningen av trafikbrott.

Den nya rapporten är en del av polisens utvecklingsarbete för trafiksäkerheten och som gjorts under ledning av Polisstyrelsen 2021.