Navigeringsmeny

Opiskelijavalinnat tietosuojaseloste ruotsi

Dataskydds­beskrivning för de sökande till Polisyrkes­högskolan

Vid antagningen av studerande använder Polisyrkeshögskolan en elektronisk ansökningstjänst där du kan söka till utbildningen och med vars hjälp vi kallar dig till urvalsprovet och meddelar om antagningsbeslutet.

Söktjänsten är en del av datasystemet för antagning av studerande.

Vid behandlingen av dina personuppgifter följer vi Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

1. Personuppgifts­ansvarig

Polisyrkeshögskolan
PB 123 (Vaajakatu 2), 33721 Tammerfors
[email protected]
0295 480 121 (växel)

2. Den personuppgifts­ansvariges kontaktpersoner i dataskyddsfrågor

överkommissarie Jyrki Haapala
jurist Kimmo Lehtimäki

Kontaktpersonernas kontaktuppgifter finns i punkt 1.

3. Registrerad

Person som har sökt till Polisyrkeshögskolan för studier

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättsgrunden

Vi behandlar dina personuppgifter när vi väljer studerande till studier som leder till yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan samt till utbildningar för utbildare av ordningsvakter, utbildare i användningen av maktmedel och skytteinstruktörer.

Vi behandlar också dina personuppgifter om du söker ändring i vårt antagningsbeslut. Studerandeurvalet till Polisyrkeshögskolan är utövning av offentlig makt (artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen).

5. Personuppgifter som vi behandlar

Utöver de personuppgifter som du själv anmäler i ansökningssystemet behandlar vi också följande kategorier av personuppgifter:

 • uppgifter om behandlingen av ansökan
 • kontakter med sökanden
 • uppgifter om sökandens deltagande i urvalsprovet
 • beslut om antagning av studerande
 • uppgifter om delgivning av beslut om antagning av studerande.

I söktjänsten behandlas inte och i den sparas inte prestationer från urvalsprov.

6. Grupper som tar emot personuppgifter

Uppgifter som behandlas i Polisyrkeshögskolans datasystem för antagning av studerande lämnas ut till följande persongrupper:

 • tjänstemän som deltar i antagningen av studerande
 • tjänstemän som deltar i behandlingen av ändringskrav som gäller antagningsbeslut
 • Polisyrkeshögskolans styrelsemedlemmar.

Uppgifter om antagningen av studerande till yrkeshögskoleexamen för räddningsbefäl lämnas också ut vid Räddningsinstitutet till de tjänstemän som deltar i antagningen av studerande.

Från datasystemet för antagning av studerande överför vi följande uppgifter om dem som antas som studerande till datasystemet för studerande:

 • namn
 • personbeteckning
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress.

7. Förvaringstid för personuppgifter

De personuppgifter som samlats in under ansökningsperioden förvaras i datasystemet för antagning av studerande i två år från den dag då antagningen av studerande i anslutning till ansökningsperioden avslutades.

Antagningsbesluten arkiveras och förvaras i minst 20 år.

8. Åtkomst till egna personuppgifter

Via söktjänsten har du tillgång till dina ansökningsuppgifter och beslutsuppgifter.

Du har rätt att av Polisyrkeshögskolan få veta om dina personuppgifter behandlas och få en utredning över vilka uppgifter vi har om dig.

Observera att du kan beställa en kopia av ditt svar på urvalsprovet på adressen [email protected].

9. Rättelse av egna personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som sparats i datasystemet för antagning av studerande. Rättelseyrkandet ska framställas skriftligen och sändas till registerföraren. Rättelseyrkandet kan också framställas personligen vid Polisyrkeshögskolan.

10. Radering av uppgifter

Om du har återkallat din ansökan innan ansökningstiden gått ut har du rätt att begära att de uppgifter du angett i ansökan raderas.

Efter att ansökningsperioden gått ut kan du inte längre återkalla din ansökan och du har inte heller rätt att kräva att dina uppgifter raderas.

11. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter och begära begränsning av behandlingen

Du har rätt att på grund av en särskild personlig situation motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dem begränsas tills frågan om Polisyrkeshögskolans rätt att behandla dina personuppgifter har avgjorts.

Du kan inte bli antagen som studerande vid Polisyrkeshögskolan när du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter och begärt att behandlingen av dem begränsas.

12. Rätt att lämna ärendet till dataombudsmannen för behandling

Om du anser att Polisyrkeshögskolan behandlar dina personuppgifter lagstridigt har du rätt att föra ärendet till dataombudsmannen för behandling.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå
PB 800 (Fågelviksgränden 4), 00531 Helsingfors
029 566 6700 (växel)
[email protected]