Navigeringsmeny

Opiskelijat tietosuojaseloste ruotsi

Dataskydds­beskrivning för studerande vid Polisyrkes­högskolan

Polisyrkeshögskolan använder flera datasystem för att planera och genomföra studierna samt för att spara studieprestationer, i systemen behandlas dina personuppgifter.

Vi använder benämningen studerandedatasystem för dessa datasystem.

Vid behandlingen av dina personuppgifter följer vi Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

1. Personuppgifts­ansvarig

Polisyrkeshögskolan
PB 123 (Vaajakatu 2), 33721 Tammerfors
[email protected]
0295 480 121 (växel)

2. Den personuppgifts­ansvariges kontaktpersoner i dataskyddsfrågor

överkommissarie Jyrki Haapala
jurist Kimmo Lehtimäki

Kontaktpersonernas kontaktuppgifter finns i punkt 1.

3. Registrerad

En person som är eller har varit studerande vid Polisyrkeshögskolan

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när

 • du meddelar att du tar emot en studieplats
 • du årligen anmäler dig som närvarande eller frånvarande
 • du under studierna anmäler dig till en kurs, tentamen eller något annat studieevenemang
 • vi utarbetar en individuell studieplan eller läsordning
 • vi följer upp ditt deltagande i studierna
 • vi bedömer dina studieprestationer (tentamina, yrkesprov och övningsarbeten, inlärningsdagböcker, lärdomsprov och andra motsvarande prestationer) och beviljar dig ett intyg på basis av dina studier.

Vi behandlar också dina personuppgifter i biblioteket samt i samband med disciplinärenden, avbrytande av studier och beslut om studierätt.

5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Studerandeurvalet till Polisyrkeshögskolan är utövning av offentlig makt (artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen).

6. Personuppgifter som vi behandlar

Utöver de personuppgifter som du själv anmäler behandlar vi också följande kategorier av personuppgifter:

 • uppgifter om deltagande i undervisning
 • uppgifter om studieprestationer och bedömningen av dem
 • uppgifter om avlagda studier (kurser) och examina.

7. Grupper som tar emot personuppgifter

Uppgifter som behandlas i studerandedatasystemet vid Polisyrkeshögskolan lämnas ut till de tjänstemän som ansvarar för genomförandet av undervisningen.

Vi lämnar regelbundet ut uppgifter ur studerandedatasystemet till undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande datalager (VIRTA). Via detta datalager överförs dina personuppgifter också till FPA och SHVS.

8. Förvaringstid för personuppgifter

Följande uppgifter förvaras varaktigt med stöd av arkivlagen:

 • den studerandes namn och personbeteckning
 • avlagda examina, kurser och andra studiehelheter
 • vitsord som getts på basis av studieprestationer
 • lärdomsprov, mognadsprov och bedömningsutlåtanden
 • utvecklingsarbete.

Studieprestationerna sparas och förvaras i sex månader. Resultaten på studieprestationerna (bedömningarna) sparas i två år och examensbetygen permanent. Bedömningsmaterialet för studerande som avbrutit sina studier sparas tills de fortsätter med sina studier.

9. Rätt att få tillgång till uppgifter

Du har rätt att av Polisyrkeshögskolan få veta om dina personuppgifter behandlas och få en utredning över vilka uppgifter vi har om dig.

10. Rättelse av egna personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som sparats i studerandedatasystemet. Rättelseyrkandet ska framställas skriftligen och sändas till registerföraren. Rättelseyrkandet kan också framställas personligen vid Polisyrkeshögskolan.

11. Radering av uppgifter

När du börjat studera har du inte rätt att kräva att dina uppgifter raderas.

12. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter och begära begränsning av behandlingen

Du har rätt att på grund av din personliga särskilda situation motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dem begränsas tills frågan om Polisyrkeshögskolans rätt att behandla dina personuppgifter har avgjorts.

Du kan inte studera eller avlägga examina vid Polisyrkeshögskolan när du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter och begärt att behandlingen av dem begränsas.

13. Rätt att lämna ärendet till dataombudsmannen för behandling

Om du anser att Polisyrkeshögskolan behandlar dina personuppgifter lagstridigt har du rätt att föra ärendet till dataombudsmannen för behandling.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå
PB 800 (Fågelviksgränden 4), 00531 Helsingfors
0295 666 700 (växel)
[email protected]