Järjestäytyneen rikollisuuden strategian uudistamista tukeva esiselvitys (Järis) sisältö sv

Förutredning som stöder reformen av strategin för organiserad brottslighet (Järis)

I projektet utarbetas en översikt över nuläget för organiserad och samhälleligt allvarlig brottslighet och deras framtida utveckling utvärderas. Målet är att identifiera de centrala hoten inom allvarlig brottslighet som riktar sig mot det finländska samhället nu och i framtiden. Utredningen lyfter fram specialfrågor som gäller den finländska verksamhetsmiljön och tysta signaler från nationella referensgrupper. Under utredningsarbetet bekantar man sig också med de strategiska prioriteringarna för brottsbekämpningen i de europeiska länderna.

Över projektet utarbetas en offentlig rapport som publiceras våren 2023.

Längd: september 2022 – januari 2023

Projektpartners: Polisenheterna, flera myndigheter och andra organisationer stöder projektet genom att lämna ut uppgifter för projektets bruk samt genom att delta i intervjuer och workshopar.

Finansiering: Justitieministeriet och Inrikesministeriet, sammanlagt 20 000 euro

Kontaktpersoner vid Polamk: Projektchef är forskare Pirjo Jukarainen och projektforskare Marko Juutinen. Till forskningsgruppen hör också specialforskare Kari Laitinen och forskningsdirektör Vesa Muttilainen. E-postadresserna har formen [email protected]. Projektets allmänna e-postadress är [email protected].