Poliisibarometri sisältö sv

Polisbarometern

Polisbarometern är en intervjuundersökning där man undersöker medborgarnas uppfattningar om polisens verksamhet och Finlands inre säkerhet. Undersökningen har genomförts på uppdrag av Inrikesministeriet sedan 1999 och genomförs med cirka två års mellanrum.

Vid varje undersökning intervjuas cirka tusen finländare i åldern 15−79 år som bor i Fastlandsfinland. Medborgarna tillfrågas om deras synpunkter på polisen och hur väl polistjänsterna lyckats. Dessutom ombeds de bedöma sina egna erfarenheter av säkerhet och brottslighet.

Polisbarometerundersökningen ger medborgarna och polisen själva information som det skulle vara svårt att få på andra sätt. Med hjälp av informationen kan man komplettera den lägesbild över brottsligheten som brottsstatistiken och andra händelseuppgifter ger. Resultaten av undersökningen kan också användas för att bedöma omfattningen av dold brottslighet.

För genomförandet av besöksintervjuerna ansvarar varje gång någon av marknadsforsknings­instituten i Finland, som väljs på basis av en separat konkurrensutsättning. Polisyrkeshögskolan rapporterar resultaten i Inrikesministeriets publikationsserie. Materialet arkiveras i Samhällsvetenskapliga dataarkivet, där det kan användas för vetenskaplig forskning.

Längd: standarduppföljning

Finansiering: Inrikesministeriet, budgetfinansiering

Kontaktperson vid Polamk: specialplanerare Matti Vuorensyrjä. E-postadresser följer formen [email protected].