Urvalsprov för finskspråkiga polis (YH)-utbildningen på Polamk

Utgivningsdatum 17.4.2023 10.00
Nyhet

Psykologiska test, att skriva en essä, löpa 1 500 meter, styrke- och koordinationsprov – vi testar de sökande på många olika sätt i urvalsprovet.

Första skedet i urvalsprovet för finskspråkiga polis (YH)-examen ordnas 17–21.4.2023 vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Cirka 600 sökande från ansökningsperioden i januari–februari deltar i provet.

– Urvalsprovets första skede omfattar ett fysisk test, ett skriftligt prov och psykologiska tester. Urvalsprovets totala längd på provdagen är nästan tio timmar, berättar chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

I urvalsprovet används nu för första gången en förnyad poängsättning i det fysiska testet. Det fysiska testet består av fyra delprov: ett uthållighetsprov, ett koordinationsprov, latsdrag/räckhäv och bänkpress. Liksom tidigare kan man få fem poäng för varje deltest, det vill säga sammanlagt delas 20 poäng ut för den fysiska delen.

– Nytt är att tidigare blev den sökandes urvalsprov underkänt om hen inte fick minst en poäng för varje delprov i det fysiska testet, men nu mellan en prestation med en poäng och en underkänd prestation finns en prestation med noll poäng, som inte genast gallrar bort den sökande. Noll poäng i två delprov i det fysiska testet leder till att den sökande underkänns och hela urvalsprovet avslutas, säger Jyrki Haapala.

Nollpoängsprestationen används i koordinationsprovet, latsdragen/räckhäven och bänkpressen. I uthållighetsprovet, det vill säga ett löp på 1 500 meter, finns det inte heller i fortsättningen något nollpoängsalternativ, alltså den sökande måste få minst en poäng för att hens urvalsprov ska fortsätta.

Lämplighetsbedömningarna ger flest poäng

De sökande som klarat sig bäst i det första skedet går vidare till provets andra skede, som ordnas i juni 2023. I det andra skedet gör sökandena en individuell uppgift och en uppgift i grupp, deltar i en intervju samt genomgår tester som kompletterar lämplighetsbedömningen.

I urvalsprovet ger lämplighetsbedömningen flest poäng, sammanlagt 50 procent av det totala poängantalet. Det skriftliga provet omfattar 30 procent av det totala poängantalet medan det fysiska testet utgör 20 procent.

I urvalsprocessen ingår även en hälsoundersökning, ett narkotikatest, en säkerhetsutredning genomförd av Skyddspolisen och intygande av simkunnighet.

De sökande som blir antagna inleder sina polisstudier i oktober 2023.

Information till sökande på webben

All information om urvalsprovet har samlats på adressen polamk.fi/sv/urvalsprov. Där hittar du bland annat urvalsprovsboken, anvisningar och bedömningsgrunder, videor om det fysiska testet och exempel på uppgifter ur det skriftliga provet.

Den svenskspråkiga polis (YH)-utbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum, och har en separat ansökan. Ansökningstiden till den svenskspråkiga polisutbildningen är 16.5–14.8.2023. Den svenskspråkiga utbildningen inleds i augusti 2024.

Mer information om antagningen av studerande: [email protected]

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors